In med pry­lar­na för njut­ning

Vi äls­kar att re­no­ve­ra och fixa i vå­ra bad­rum. Men nu är det in­te över­dri­ven lyx som gäl­ler ut­an mer funk­tio­nell de­sign. Bort med in­te­gre­ra­de bad­rum, TV-skär­mar och tvätt­ma­ski­ner, och in med pry­lar som får oss att nju­ta och gör stun­den i bad­rum­met till re

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 -

När svens­kar­na får dröm­ma fritt om sitt bad­rum lig­ger fo­kus på en­kel­het och kva­li­tet i kom­bi­na­tion med smar­ta de­tal­jer och så­dant som får oss att nju­ta. Det vi­sar en un­der­sök­ning som bad­rums­fö­re­ta­get Ge­be­rit lå­tit ge­nom­fö­ra.

37 pro­cent av de till­frå­ga­de skul­le till ex­em­pel väl­ja en lätt­stä­dad vägg­hängd to­a­lett om de gjor­de om sitt bad­rum i dag. 33 pro­cent dröm­mer om att skaf­fa en jacuz­zi och 28 pro­cent vill kun­na vär­ma upp sig i en ba­stu. Även bad­ka­ret är po­pu­lärt – 34 pro­cent vill gär­na ha ett så­dant att kry­pa ner i. An­nars är det främst de små de­tal­jer­na man är ute ef­ter. Hälf­ten upp­ger att de gär­na vill ha mas­sage i duschmun­styc­ket, och näs­tan 1 av 3 vill ha ett regn- och duschmun­styc­ke. 14 pro­cent skul­le dess­utom vil­ja ha en sol­dusch för att kun­na hål­la sig bru­na he­la året.

– Många svens­kar ser bad­rum­met som en fristad. Här kan vi ta en pa­us från var­da­gen ut­an att bli stör­da av mo­bi­ler, TV, mu­sik, tvätt­ma­skin el­ler tork­tum­la­re, sä­ger Jo­nas Elf­borg, pro­dukt­chef på Ge­be­rit.

Prak­tis­ka och smar­ta lös­ning­ar får gär­na ta plats i vå­ra dröm­bad­rum. 51 pro­cent skul­le gär­na ha en to­a­lett med in­te­gre­rat luktut­sug och li­ka många vill ha en be­rö­rings­fri spol­plat­ta.

– Dock ser vi att få kän­ner till att de lös­ning­ar­na finns. Det finns fle­ra oli­ka va­ri­an­ter och fab­ri­kat av be­rö­rings­fria spol­plat­tor där en hand­rö­rel­se räc­ker för att star­ta spol­ning­en. Pro­duk­ter­na är mer hy­gi­e­nis­ka och be­hål­ler frä­schö­ren i bad­rum­met, vil­ket snabbt har gjort dem po­pu­lä­ra, sä­ger Jo­nas Elf­borg. En­ligt un­der­sök­ning­en är 61 pro­cent av svens­kar­na in­tres­se­ra­de av hur man kan de­sig­na och in­re­da bad­rum- met på ett triv­samt sätt. Den till­fäl­li­ga tren­den, att slo­pa dör­rar­na in till bad­rum­met och in­te­gre­ra det med res­ten av hem­met, är helt ute. Istäl­let öns­kar man sig stör­re bad­rum.

Fa­vo­rit­fär­ger­na som top- par in­te­ri­ö­ren är vitt, grått, blått och svart, men in­slag av guld är ock­så upp­skat­tat. 10 pro­cent skul­le gär­na ha guld i sitt bad­rum. Även sil­ver, grönt och bei­ge är fär­ger man kan tän­ka sig i sitt bad­rum.

Eri­ka Lin­dén Jans­son

FOTO: GE­BE­RIT

EN­KEL­HET OCH KVA­LI­TET. Led­or­den för hös­tens bad­rum.

FOTO: H&M

LUGN. Vack­ra doft­ljus fixar sin­nes­ron.

FOTO: STRING

PÅ VÄG­GEN. Mon­te­ra upp hyl­lor som hyl­lar snyg­ga pro­duk­ter.

FOTO: GE­BE­RIT

DIS­KRET. De­sign­brun­nar har bli­vit po­pu­lä­ra in­slag i mo­der­na bad­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.