Bir­git­ta­pris gick till Sko­pan

Det blir se­cond hand-bu­ti­ken Sko­pan som får årets Bir­git­ta­pris. Bengt Sä­ker tog un­der fre­da­gen emot pri­set å he­la Sko­pans väg­nar i Fres­ta kyr­ka.

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son

Vi är gla­da och kän­ner oss hed­ra­de, sä­ger Bengt Sä­ker. Bengt Sä­ker har en bak­grund som pas­tor och in­nan han kom till Väs­by runt mil­len­ni­e­skif­tet, så ha­de hans pingst­för­sam­ling i Helsing­borg va­rit med och dri­vit en se­cond hand-bu­tik där. När han kom till Väs­by kän­de han en stark mo­ti­va­tion att star­ta en se­cond hand-bu­tik här ock­så.

– Det fanns näs­tan ing­en bra se­cond hand­bu­tik i Väs­by, me­nar Bengt Sä­ker. När man fann stöd för en se­cond hand-bu­tik i för­sam­ling­en så kän­de Bengt, och de and­ra som var med i upp­star­ten, att det var dags att star­ta upp en bu­tik även i Väs­by. Det var hårt ar­be­te för att få igång verk­sam­he­ten ifrån bör­jan. Fle­ra fri­vil­li­ga la­de ned slit och tid på bu­ti­ken.

– Vi sat­te igång i april 2004. Då låg bu­ti­ken på Skop­gränd, sä­ger Bengt Sä­ker om bu­ti­ken som idag lig­ger vid Fin Vids väg 10.

Från bör­jan var pingst­för­sam­ling­en i Upp­lands Väs­by en­sam om att dri­va bu­ti­ken, men så små­ning­om ha­ka­de fle­ra ak­tö­rer på. I dag är även pingst­kyr­kan i Sol­len­tu­na, mis­sions­kyr­kan i Upp­lands Väs­by och Lions i Upp­lands Väs­by med på tå­get. Från att ha haft ett mål om en nå­got mo­dest sum­ma att gå i över­skott med, har bu­ti­ken i dag kun­nat ge­ne­re­ra me­del på 3 152 386 kro­nor (un­der 2015) till pro­jekt värl­den över som ska hjäl­pa män­ni­skor. Peng­ar som bland an­nat har gått till sy­ris­ka flyk­ting­ar i Li­ba­non och ka­ta­strof­hjälp på Filip­pi­ner­na. Men bland de peng­ar­na går det även me­del till att hjäl­pa män­ni­skor lo­kalt. Bland an­nat bi­drar man med dro­gre­ha­bi­li­te­ring och eko­no­mis­ka bi­drag till mind­re be­med­la­de hus­håll un­der ju­len.

– Det känns ju helt fan­tas­tiskt att kun­na gö­ra det här, me­nar Bengt Sä­ker. Bir­git­ta­pri­set är en pris­sum­ma på 30 000 kro­nor. Tan­ken är att pri­set var­je år ska de­las ut till en per­son el­ler or­ga­ni­sa­tion som ver­kat i den He­li­ga Bir­git­tas an­da (Bir­git­ta an­ses, el­ler an­sågs, va­ra född i Fres­ta för­sam­ling). Att det är just ett pris tilläg­nat Bir­git­ta ger det he­la en viss tyngd.

– Det känns väl­digt hed­ran­de. Det är ett er­kän­nan­de av det ar­be­te som lagts ned här. Vi för­sö­ker se män­ni­skan, sä­ger Bengt Sä­ker, som av­slö­jar att man än­nu in­te be­stämt sig för vad man ska gö­ra med pris­peng­ar­na.

På Sko­pan ar­be­tar ett få­tal an­ställ­da, den sto­ra ma­jo­ri­te­ten är fri­vil­lig­ar­be­ta­re.

Det känns väl­digt hed­ran­de. Det är ett er­kän­nan­de av det ar­be­te som lagts ned här.

SAMPSRÅK. Ma­ria Fäldt och kyr­ko­her­de Hå­kan Si­mons­son lyss­nar på Bengt Sä­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.