”Att skil­ja sig be­hö­ver in­te va­ra en ka­ta­strof”

Viivasbydirekt - - NYHETER -

Barns må­en­de gyn­nas av att för­äld­rar­na har en bra re­la­tion till varand­ra.

Upp­lands Väs­by lig­ger fy­ra av al­la lan­dets kom­mu­ner när det gäl­ler skils­mäs­so­tal i Sve­ri­ge. Fram­näs­grup­pen, som syss­lar med fa­mil­je­råd­giv­ning, har Upp­lands Väs­by som kund. Där upp­fat­tar man in­te au­to­ma­tiskt en skils­mäs­sa som den mest ne­ga­ti­va ut­gång­en i en upp­kom­men si­tu­a­tion.

– Den bil­den vi har av skils­mäs­sor är att man får träf­fa si­na barn varan­nan vec­ka och att man får bo en­sam i en lä­gen­het. Det be­hö­ver in­te bli så, sä­ger Krys­mynt­ha Sjö­din, fa­mil­je­råd­gi­va­re på Fram­näs­grup­pen.

En fa­mil­je­råd­giv­ning hand­lar in­te säl­lan om att kom­ma fram till den lös­ning som är bäst ut­i­från de möj­lig­he­ter som finns. Om par­ter­na trots upp­re­pa­de om­tag kom­mer fram till att ing­en får ut nå­got av re­la­tio­nen läng­re, så kan det va­ra be­fri­an­de att kom­ma till den in­sik­ten. In­te hel­ler för bar­nen be­hö­ver det bli nå­got som på­ver­kar dem ne­ga­tivt. Om för­äld­rar­na är olyck­li­ga till­sam­mans kan det va­ra FA­MIL­JE­RÅD­GI­VA­RE. Krys­mynt­ha Sjö­din hjäl­per fa­mil­jer i kris. job­bigt för bar­nen, och då kan en skils­mäs­sa va­ra ett bätt­re al­ter­na­tiv.

– Barns må­en­de gyn­nas av att för­äld­rar­na har en bra re­la­tion till varand­ra, och kanske är det in­te läng­re möj­ligt att ha un­der sam­ma tak, sä­ger Krys­mynt­ha Sjö­din.

En­ligt sta­tistik från Ny­hets­by­rån Si­ren skil­de sig 8,3 pro­mil­le av den vux­na be­folk­ning­en i Upp­lands Väs­by un­der 2015. Även om or­sa­ker­na till att re­la­tio­nen kört fast och att man kom­mer till fa­mil­je­råd­giv­ning kan va­ra många, finns det of­tast en grun­dor­sak – näm­li­gen att kom­mu­ni­ka­tio­nen in­te fun­ge­rar läng­re.

– Om man kan kom­mu­ni­ce­ra kan man of­ta lö­sa pro­blem själ­va, me­nar Krys­mynt­ha Sjö­din.

Jo­nas Carls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.