Fler po­li­ser, ord­nings­vak­ter och fö­re­byg­gan­de samtal med ung­do­mar

Viivasbydirekt - - NYHETER -

Bil­brän­der. Över­fall. Rån­för­sök. Un­der det se­nas­te året har des­sa fö­re­te­el­ser va­rit åter­kom­man­de för Väs­by­bor­na. För oss är det­ta in­te ac­cep­ta­belt – oav­sett var man be­fin­ner sig och vil­ken tid på dyg­net man rör sig, så vill vi att al­la i Väs­by ska kän­na sig tryg­ga och säk­ra. Åt­gär­der mås­te vid­tas för att öka trygg­he­ten för Väs­by­bor­na.

Den po­li­siä­ra när­va­ron i Väs­by be­hö­ver öka med fler po­li­ser som be­va­kar och pat­rul­le­rar vå­ra ga­tor, sär­skilt un­der kväl­lar och hel­ger. På riks­pla­net har vå­ra par­ti­er lagt för­slag i riks­da­gen om att öka an­ta­let po­li­ser med minst 2000 och på and­ra vis till­sät­ta mer re­sur­ser. Från kom­mu­nalt håll har vi lagt för­slag om bland an­nat fler ord­nings­vak­ter i de cen­tra­la de­lar­na av kom­mu­nen samt mo­bi­la trygg­hets­väk­ta­re som är verk­sam­ma i he­la kom­mu­nen och som kan till­kal­las di­rekt av de en­skil­da Väs­by­bor­na. Ut­ö­ver det­ta av­ser vi även fram­gent kom­ma med yt­ter­li­ga­re för­slag på in­sat­ser för ett tryg­ga­re Väs­by. Ett ex­em­pel är att vi vill stär­ka so­ci­al­sek­re­te­rar­nas ar­be­te med att för­bätt­ra hem­för­hål­lan­den för barn, unga och när­stå­en­de. Ge­nom att de in­di­vi­du­el­la ung­do­mar­na och de­ras fa­mil­jer får stör­re möj­lig­he­ter till mö­ten och samtal med so­ci­al­sek­re­te­ra­re kan de­struk­ti­va möns­ter upp­täc­kas och åt­gär­das ti­digt. På så sätt kan vi kom­ma åt en gro­grund till ung­do­mars ut­å­ta­ge­ran­de. På så sätt ska­par vi ett tryg­ga­re Väs­by.

grupple­da­re Os­kar Mo­de­ra­ter­na We­in­mar, Mar­ga­re­ta Ha­mark, grupple­da­re Li­be­ra­ler­na Ma­ria Fälth, grupple­da­re Krist­de­mo­kra­ter­na Ann-Christin Lars­son Frick­ner, grupple­da­re Cen­ter­par­ti­et

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

AVSPÄRRAT. Po­li­sen på plats ut­an­för en bu­tik som rå­na­des i slu­tet av sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.