Köns­rol­ler från vag­gan till gra­ven

Viivasbydirekt - - FAMILJ - FOTO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN

Kvin­nor mår säm­re över si­na krop­par.

I Mes­sing­en på­går just nu en ut­ställ­ning om jäm­ställd­het. Frå­gor som ställs är hur jäm­ställd­het ser ut in­om oli­ka po­li­tis­ka om­rå­den och hur lands­ting och kom­mu­ner kan gö­ra verk­sam­he­ter mer jäm­ställ­da.

– Ut­ställ­ning­en är upp­byggd och in­de­lad i köns­rol­ler från vag­gan till gra­ven, sä­ger So­fia Gull­berg, jäm­ställd­hets­sam­ord­na­re på Upp­lands Väs­by kom­mun.

Ut­ställ­ning­en ”Hon, hen och han” har fo­kus på sta­tistik och fö­re­mål som kan kopp­las till jäm­ställd­het och som be­rör kom­mu­ner och lands­ting.

– Kvin­nor le­ver läng­re än män, kvin­nor mår säm­re över si­na krop­par, fast fler SAM­ORD­NA­RE. So­fia Gull­berg fixar jäm­ställd­he­ten på kom­mu­nen. män är över­vik­ti­ga och Sve­ri­ge har en väl­digt köns­segre­ge­rad ar­bets­mark­nad, sä­ger So­fia som någ­ra ex­em­pel på vad man tar upp. Men frå­gan är då vad kom­mu­ner och lands­ting kan gö­ra åt sa­ken.

– Vi kan ana­ly­se­ra verk­sam­he­ter. Får nå­got kon­se­kven­ser som är ne­ga­tivt för nå­got av kö­nen, får man ta fram en hand­lings­plan och åt­gär­da det, sä­ger So­fia.

Det är Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting som står bakom ut­ställ­ning­en som på­går till den 24 ok­to­ber.

Jo­nas Carls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.