Väk­ta­re för mil­jo­ner

När med­bor­ga­re räds att rö­ra sig ut­om­hus på kvälls­tid och po­li­ser­na in­te räc­ker till, an­li­tar allt fler kom­mu­ner i Sve­ri­ge väk­ta­re för att öka trygg­he­ten. Upp­lands Väs­by kom­muns kost­na­der upp­går till cir­ka två mil­jo­ner kro­nor per år.

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - Char­lot­te År­ling

Kom­mu­nens sä­ker­hets­chef Ulf Palm­gren upp­ger att väk­ta­re och ord­nings­vak­ter ut­gör en be­ty­del­se­full trygg­hets- och sä­ker­hets­funk­tion i Upp­lands Väs­by och i vis­sa fall en ser­vice­funk­tion.

Men de be­hövs ock­så för att kom­pen­se­ra för bris­ten på po­li­ser.

– Även den mins­ka­de mäng­den syn­li­ga po­li­ser ute i den of­fent­li­ga mil­jön gör att kom­mu­nen vid­tar den­na åt­gärd för att upp­levd trygg­het ska va­ra så hög som möj­ligt hos al­la de som bor, ver­kar och vis­tas i kom­mu­nen, sä­ger han i ett mejlsvar. De se­nas­te tre åren har Upp­lands Väs­by lagt i snitt 2,1 mil­jo­ner kro­nor per år på väk­ta­re och ord­nings­vak­ter. Ba­ra fram till sep­tem­ber i år är kost­na­den up­pe i 1,8 mil­jo­ner kro­nor.

I en enkät från Sve­ri­ges ra­dio Ekot sva­rar 65 av 208 kom­mu­ner att de an­li­tar väk­ta­re el­ler ord­nings­vak­ter för att pat­rul­le­ra på of­fent­lig plats för att ska­pa trygg­het. Fle­ra anger, pre­cis som Upp­lands Väs­bys sä­ker­hets­chef, att skä­let är mins­kad po­lisnär­va­ro.

– Vi ska till­sam­mans stå för det trygg­hets­ska­pan­de och brotts­före­byg­gan­de ar­be­tet, kon­sta­te­rar Emil An­ders­son, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef för Väs­by, Märs­ta och Sol­len­tu­na.

– Men i vis­sa sam­man- hang job­bar vi dolt, ge­nom spa­ning el­ler ci­vil­klätt. Då ar­be­tar vi med den fak­tis­ka trygg­he­ten, att jäm­fö­ra med den upp­lev­da trygg­he­ten. Men vi för­sö­ker stäl­la om vårt ar­be­te, ex­em­pel­vis ge­nom ökad cy­kel­patrul­le­ring, så att vi får till­ba­ka den upp­lev­da trygg­he­ten. Vi har va­rit myc­ket i Väs­by och har pri­o­ri­te­rat det fram­för Malm­vä­gen i Sol­len­tu­na och Vals­ta i Märs­ta. Emil An­ders­son sä­ger att han som så många and­ra vill ha fler po­li­ser i Sve­ri­ge. Och i den nya or­ga­ni­sa­tio­nen kom­mer hälf­ten av re­sur­ser­na att fin­nas ute på lo­kal­po­lis­om­rå­det – men där är vi in­te än­nu. Po­li­sen har in­te re­sur­ser att pat­rul­le­ra ga­tor­na he­la ti­den.

– Det här är nå­got som kom­mu­nen får kän­na om de vill gö­ra el­ler in­te. Det är jät­te­bra att kom­mu­nen tar ini­ti­a­tiv till att hö­ja den upp­lev­da trygg­he­ten och syn­lig­he­ten, sä­ger Emil An­ders­son. Det finns en stor skill­nad mel­lan kom­mu­na­la väk­ta­re och ord­nings­vak­ter å ena si­dan och po­li­sen å and­ra si­dan, po­äng­te­rar Emil An­ders­son. Den hand­lar om kra­vet på rör­lig­het.

– Po­li­sen kan in­te lo­va att va­ra på en plats he­la ti­den. Kom­mer ett larm om ett grovt rån el­ler fa­ra för liv och häl­sa mås­te vi pri­o­ri­te­ra det. Kom­mu­nen kan gö­ra på ett an­nat sätt, de kan sä­ga till väk­ta­ren att va­ra på den här plat­sen, he­la ti­den.

Po­li­sen kan in­te lo­va att va­ra på en plats he­la ti­den.

FOTO: MOSTPHOTOS

ORD­NINGS­VAK­TER. Har till­sam­mans med väk­ta­re en vik­tig roll i det trygg­hets­ska­pan­de ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.