Po­li­sen om lä­get

Sat­sar re­sur­ser på visst geo­gra­fiskt om­rå­de

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - Mats Hed­ström

In­för den gång­na veckans sam­man­trä­de i kom­mun­sty­rel­sen fick po­li­ti­ker­na en fö­re­drag­ning av che­fen för lo­kal­po­lis­om­rå­de Sol­len­tu­na, Emil An­ders­son, och kom­mun­po­li­sen Ma­lin Sundström.

Det som kun­de ha va­rit en ru­tinar­tad ge­nom­gång av lä­get var istäl­let ry­kan­de ak­tu­ellt mot bak­grund av den se­nas­te ti­den oro­lig­he­ter i cen­tra­la Väs­by, med fle­ra fall av miss­han­del.

– Det som stic­ker ut i Väs­by är våld på all­män plats. Miss­han­del ut­om­hus. Den pro­blem­bil­den ha­de vi iden­ti­fi­e­rat in­nan som­ma­ren – och det har in­te bli­vit bätt­re se­dan dess, kon­sta­te­ra­de Ma­lin Sundström, som ar­be­tet med att med hjälp av sta­tistik av­gö­ra vil­ka in­sat­ser som är mest på­kal­la­de att sät­ta in, och var.

– Vi ska job­ba på en kon­cen­tre­rad are­na och har ring­at in ett om­rå­de där vi har fo­ku­se­rat re­sur­ser.

Vad gäl­ler ska­de­gö­rel­se kon­sta­te­ra­de po­li­sen att det in­te var mer ska­de­gö­rel­se i Väs­by än i nå­gon an­nan del av lo­kal­po­lis­om­rå­det. Men att män­ni­skor än­då upp­le­ver att det sker myc­ket ska­de­gö­rel­se, och kän­ner sig otryg­ga på grund av det.

Te­mat om brott, trygg­het och upp­levd trygg fick ock­så en upp­följ­ning un­der själ­va sam­man­trä­det.

Det blev dis­kus­sion om ma­jo­ri­te­tens för­slag att av­sät­ta 360 000 kro­nor till en kon­sult. Kon­sul­ten skul­le grans­ka kom­mu­nens sätt ar­be­ta med till ex­em­pel fö­re­byg­gan­de in­sat­ser mot brott och otrygg­het.

Men op­po­si­tio­nen fram­höll att det var frå­ga om myc­ket peng­ar och att det re­dan finns en ny­an­ställd sä­ker­hets­chef, som i kraft av att va­ra ny­an­ställd bor­de kun­na ha det ut­i­från-per­spek­tiv som var en av an­led­ning­ar­na till att ta in en kon­sult.

Ma­jo­ri­te­ten höll fast vid be­ho­vet att an­li­ta en ex­tern per­son, bland an­nat med hän­vis­ning till ar­bets­bör­dan för kom­mu­nens eg­na an­ställ­da, och be­slu­tet blev att an­li­ta en kon­sult.

Det som stic­ker ut i Väs­by är våld på all­män plats.

FOTO: MATS HED­STRÖM

ORD­FÖ­RAN­DEN. Mat­hi­as Boh­man (S) pas­sar på att ta en bild på de gäs­tan­de po­li­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.