Tyck till om Väs­by 2040

Viivasbydirekt - - NYHETER -

Nu är det dags att tyc­ka till om kom­mu­nens nya över­sikts­plan, ” Väs­by stad 2040”, som be­skri­ver hur bland an­nat be­byg­gel­se, mil­jö och vat­ten­om­rå­den i Upp­lands Väs­by ska ut­veck­las un­der en läng­re tid fram­ö­ver.

Det nya plan­för­sla­get ut­går från ” Vi­sion Väs­by stad 2040”, som klub­ba­des ige­nom år 2014 och som sä­ger att kom­mu­nen un­der den här pe­ri­o­den ska växa från 42 000 till 63 000 in­vå­na­re.

Den nya över­sikts­pla­nen är över 100 si­dor lång och täc­ker allt från kul­turmil­jö­er till cy­kel­ba­nor och in­fra­struk­tur.

Att plan­för­sla­get nu ska ut på sam­råd in­ne­bär att Väs­by­bor­na un­der cir­ka två må­na­ders tid kom­mer att ha möj­lig­het att ge syn­punk­ter på det, fy­siskt och på web­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.