Ef­ter mas­siv pro­test – busstu­rer­na ut­ö­kas

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

Fy­ra buss­lin­jer i Upp­lands Väs­by kom­mer ef­ter års­skif­tet få ut­ö­ka­de tu­rer el­ler för­längd sträck­ning, med­de­lar tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M). En av dem är buss 568 till Löwen­ströms­ka sjuk­hu­set.

– Om det blir krigs­ru­bri­ker när man drar ned på lin­jer, så kan det kans­ke bli po­si­ti­va krigs­ru­bri­ker när man gör för­stärk­ning­ar på fy­ra buss­lin­jer, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M) till Vi i Väs­by.

De ex­ak­ta tid­ta­bell­s­för­änd­ring­ar­na kom­mer först om någ­ra vec­kor.

Fy­ra buss­lin­jer i Upp­lands Väs­by kom­mer ef­ter års­skif­tet få ut­ö­ka­de tu­rer el­ler för­längd sträck­ning, med­de­lar tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M). En av dem är buss 568 till Löwen­ströms­ka sjuk­hu­set, vars för­säm­ra­de tur­tät­het i vint­ras kri­ti­se­ra­des hårt av Väs­by­bor och po­li­ti­ker.

De ex­ak­ta tid­ta­bell­s­för­änd­ring­ar­na kom­mer först om någ­ra vec­kor. Men in­rikt­nings­be­skriv­ning­ar­na för näs­ta års tra­fik är kla­ra och i Väs­by på­ver­kas fy­ra buss­lin­jer.

– Om det blir krigs­ru­bri­ker när man drar ned på lin­jer, så kan det kans­ke bli po­si­ti­va krigs­ru­bri­ker när man gör för­stärk­ning­ar på fy­ra buss­lin­jer, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M).

Buss 568 till Löwen­ströms­ka sjuk­hu­set kom- mer att få ut­ö­kad tur­tät­het på hel­ger samt dag­tid var­da­gar, för att mö­ta be­ho­vet från bland an­nat per­so­nal och dem som be­hö­ver upp­sö­ka sjuk­vård. Även lin­je 531 till Brunn­by vik får ut­ö­kad tur­tät­het.

– Det är nog de för­änd­ring­ar som har störst på­ver­kan på Väs­by­bor­na, sä­ger Kristof­fer Tam­sons. Yt­ter­li­ga­re två lin­jer kom­mer att änd­ras från års­skif­tet: ring­lin­je 535 får ny sträck­ning via Eds Al­lé (om kom­mu­nen och and­ra in­tres­sen­ter i om­rå­det får ord­ning på vägar och an­nan nöd­vän­dig in­fra­struk­tur i tid) och lin­je 592 (Stock­holm cen­tral – Ar­lan­da – Apo­teks­sko­gen) döps om till 599 och får Brunn­by vik som ny slut­des­ti­na­tion.

– Det här är ett och ett halvt års städ­ar­be­te som bör­jar bä­ra frukt, sä­ger Kristof­fer Tam­sons. SL:s eko- no­mi står in­te ba­ra på fast grund ut­an kan ock­så bör­ja sat­sa fram­åt. Ett led i det­ta är tra­fik­för­änd­ring­ar­na vid års­skif­tet, to­talt i lä­net har vi över 100 fler tu­rer på över 40 lin­jer. Den här änd­ring­en gäl­ler fy­ra lin­jer. Kan det bli en åter­gång för fler av de buss­lin­jer som för­änd­ra­des i vint­ras?

– När vi gör för­stärk­ning- ar gör vi in­te om sam­ma miss­tag som SL hi­sto­riskt gjor­de och in­för­de lin­jer som in­te gav fler re­se­nä­rer, stör­re bil­jettin­täk­ter el­ler nöj­da­re re­se­nä­rer. Det som ska­pa­de ore­dan i SL:s eko­no­mi var att tra­fi­ken in­te speg­la­de hur, när och var in­vå­nar­na åk­te. Min am­bi­tion är att hål­la fort­satt ord­ning och re­da i eko­no­min, för då kan man gö­ra verk­lig­het av am­bi­tio­nen att byg­ga ut lo- kal­tra­fi­ken. Steg för steg ska vi stäl­la oss frå­gan hur vi ska gö­ra det. Väs­by vill växa till att bli en stad, men på många lin­jer är det 30-mi­nu­ter­s­tra­fik. Många skul­le gär­na se 15- el­ler kans­ke till och med 10-mi­nu­ter­s­tra­fik.

– Det är där­för vi går fram med att vi vill sat­sa, för att jag har lyss­nat in den vil­jan. Men det är vik­tigt att kom­mu­ner in­te ba­ra vill ha, ut­an att de ock­så mat­char upp med att byg­ga i kol­lek­tiv­tra­fik­nä­ra lä­gen. Lä­nets kol­lek­tiv­tra­fik ska mat­cha de ut­veck­lings­pla­ner som finns. Vi ska in­te kö­ra kol­lek­tiv­tra­fik som re­se­nä­rer­na in­te re­ser med, som in­te ger bil­jettin­täk­ter och som re­se­nä­rer­na in­te är nöj­da med.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

PRO­TES­TER. Tur­tät­he­ten för lin­je 568 till Löwet för­säm­ra­des när den nya tid­ta­bel­len träd­de i kraft i ja­nu­a­ri 2016.

FO­TO: AN­NA MO­LAN­DER

TRAFIKLAND­STINGSRÅD. Kristof­fer Tam­sons (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.