Mi­nu­ten som avgjorde sä­song­en

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - An­ders Ek­ström an­ders.ek­[email protected]­rekt­press.se

Oav­gjort i slut­tam­pen av kval­mat­chen och BSK såg ut att kla­ra avan­ce­mang­et upp­åt. Men i mat­chens ab­so­lu­ta slut­ske­de gjor­de As­si 2-1 och knep Eli­tet­tan-plat­sen.

– Vi var enormt nä­ra. Surt att för­lo­ra un­der den sista mi­nu­ten av se­ri­e­sä­song­en, sä­ger Kal­le Fremd­ling, hu­vud­trä­na­re.

Med 0-0 ef­ter hem­ma­mö­tet, för­ra lör­da­gen, åk­te Bollstanäs SK de dry­ga 100 mi­len upp till Norr­bot­ten på sön­da­gen. Den di­rekt av­gö­ran­de kval­mat­chen mot Ka­lix­gäng­et As­si FF stun­da­de, på ett väl­be­sökt Bil­le­rud Kornäs Are­na.

Hem­ma­la­get bör­ja­de med hög press och BSK fick in­rik­ta sig på för­svar. Gäs­ter­na väx­te dock in i mat­chen och ha­de fle­ra fi­na om­ställ­ning­ar mitt i As­si-pres­sen. En fin om­ställ­ning gav BSK led­ning­en.

– Ida Hestad gjor­de mål på en bra oms tä l l n i ng . An­nars var den förs­ta halv­le­ken väl­digt jämn, sä­ger Kal­le Fremd­ling, hu­vud­trä­na­re.

As­si fort­sat­te att pres­sa BSK. Ef­tersom Väs­by­da­mer­na ha­de led­ning­en så be­höv­de hem­ma­la­get gö­ra två mål för att gå vi­da­re.

– Vi gjor­de ing­en to­kof­fen­siv ef­tersom 1-1 ha­de räckt. De sat­te full fart, men vi höll dem bor­ta från far­li­ga­re mål­chan­ser, till en bör­jan.

Men på ett miss­lyc­kat As­si-in­lägg, som seg­la­de in i krys­set, var kvit­te­ring­en ett fak­tum.

– Det kän­des li­te bil­ligt, även om det in­te var orätt­vist vid det lä­get.

Kloc­kan tic­ka­de på och oav­gjort, 1-1, ha­de räckt till avan­ce­mang till­ba­ka till Eli­tet­tan. Men med en (!) mi-

Det var nä­ra att mar­gi­na­ler­na ham­na­de hos oss.

nut kvar av sä­song­en kom kall­duschen.

– De gjor­de ett fint fot­bolls­mål med en mi­nut kvar. Det känns li­te surt. Vi var ju enormt nä­ra, men över drygt 180 mi­nu­ter och två mat­cher var de li­te bätt­re. Det var nä­ra att mar­gi­na­ler­na ham­na­de hos oss, men så­dan är fot­bol­len. Där­med tog As­si FF re­vansch på BSK ef­ter kval­för­lus­ten 2013 och går upp till Eli­tet­tan. Även om sä­song­ens sista mi­nut blev ödes­tigern är Fremd­ling väl­digt nöjd med sä­song­en.

– Ja, verk­li­gen, en fan­tas­tiskt bra sä­song med få för­lus­ter. Med små me­del har vi ska­pat nå­got helt otro­ligt. Trots att vi blev av med vik­ti­ga spe­la­re i som­ras (Do­lin­sky, Eb­be­ryd) klev and­ra fram och tog stort an­svar.

– Bå­de de unga och li­te äld­re spe­lar­na har ut­veck­lats enormt. Det är nå­got visst med BSK dam och kul­tu­ren här. Den är unik. BSK har dock en match kvar att spe­la. Eli­tet­ta-la­get Si­ri­us vän­tar i svens­ka cu­pen på tis­dag (hem­ma). Där­ef­ter får BSK och Fremd­ling fun­de­ra över fram­ti­den i Bollstanäs SK dam.

– Vi får se, det är tufft med att hin­na med ett full­tids­jobb plus att va­ra trä­na­re här. Bå­de jag och klub­ben får fun­de­ra hur det ska bli. Men först ska vi av­slu­ta sä­song­en på ett bra sätt mot Si­ri­us.

FO­TO: HANSSONSFO­TO

RE­VANSCH. As­si FF tog re­vansch ef­ter kval­för­lus­ten 2013 och slog ut BSK med to­talt 2-1 över två mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.