An­ställd vid hem­tjäns­ten miss­tänks för fle­ra stöl­der

Ett äld­re par i Upp­lands Väs­by an­mäl­de i vå­ras till hem­tjäns­ten att de ha­de bli­vit av med en stor summa peng­ar. En ut­red­ning vi­sa­de att fler av verk­sam­he­tens kun­der ha­de ut­satts för kon­to­stöl­der – som i fle­ra fall kun­de kny­tas till en av de an­ställ­da.

Viivasbydirekt - - Nyheter - FO­TO: MOSTPHOTOS

Trots att hem­tjänst­fö­re­ta­get bru­kar gö­ra ut­drag ur po­li­sens be­last­nings­re­gis­ter när ny per­so­nal an­ställs och trots att det finns ru­ti­ner för hur kon­to­kort och ma­tin­köp ska han­te­ras, miss­tänks en hem­tjänstan­ställd ha stu­lit peng­ar från fle­ra äld­re per­so­ner i vå­ras. Ut­ö­ver ma­kar­na som ha­de bli­vit av med en stor summa från sitt kon­to­kort, ha­de fle­ra and­ra stöl­der skett ti­di­ga­re och drab­bat fle­ra kun­der. När stöl­der­na från ma­kar­nas kon­to­kort ut­red­des vi­sa­de det sig att en av de an- ställ­da ha­de va­rit i di­rekt an­knyt­ning till fle­ra av hän­del­ser­na. Den an­ställ­da fick ome­del­bart läm­na ar­be­tet och po­li­san­mäl­des av hem­tjänst­fö­re­ta­get. En an­mä­lan en­ligt lex Sa­rah läm­na­des ock­så in till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg.

Hän­del­sen med ma­kar­na som be­stu­lits på peng­ar ses som ett all­var­ligt miss­för­hål­lan­de. Dels för att peng­asum­man var hög, dels för att de drab­ba­de be­rö­va­des sin käns­la av trygg­het.

Hem­tjänst­fö­re­ta­get re­do- vi­sar ett an­tal för­änd­ring­ar som ska för­svå­ra stöl­der från kon­to­kort. Bland an­nat ska en­hets­che­fen bätt­re kon­trol­le­ra att ru­ti­ner för in­köp följs. Fö­re­ta­get för ock­så en di­a­log med de äld­re och de­ras an­hö­ri­ga om att kö­pa mat via fak­tu­re­ring el­ler via kund­kort hos mat­bu­ti­ken, för att mins­ka ut­satt­he­ten för stöld.

BOR­TA. Ma­kar­na upp­täck­te att en stor summa peng­ar ha­de dra­gits från kon­tot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.