Klas­sen ska lyf­ta D

Li­am Sjö­berg är dan­sa­re, sång­a­re – och snart superstjär­na. Vägen dit går via SVT-pro­gram­met Supershowe­n, där åt­ta­å­ring­en från Bollstanäs är ut­ta­gen till del­fi­nal bland 3 400 sö­kan­de. Näs­ta mån­dag gör han tv-de­but. – Jag äls­kar det här. Jag kom­mer att äls

Viivasbydirekt - - Det Hander -

et är en själv­sä­ker ung man som mö­ter oss i Bollstanäs sko­la. Sä­ker på sig själv, på sin ta­lang och på si­na dröm­mar.

– Jag ska till Me­lo­di­festi­va­len, Eu­ro­vi­sion, Fri­ends are­na och slut­må­let är Glo­ben. Men in­nan Me­lo­di­festi­va­len blir det Idol – och dit är det någ­ra år kvar, sä­ger Li­am Sjö­berg.

Den­ne åt­ta­å­ring från Bollstanäs har dan­sat och sjung­it så länge han kan min­nas. Ti­di­ga­re har han upp­trätt i skolsho­wer samt i dans­sho­wer som har an­ord­nats av Dans­hu­set i Sol­len­tu­na, där han är elev. Men hit­tills är SVT:s Supershowe­n, ett slags mi­ni-Idol, det störs­ta som har hänt ho­nom.

– När jag såg pro­gram­met förs­ta året tänk­te jag: ”Där vill jag va­ra med”. Jag fick hjälp att sö­ka och av 3 400 barn val­de de ut 50. Se­dan val­de de ut 20 och jag var en av dem, be­rät­tar han. In­nan del­täv­ling­ar­na drog igång ord­na­des ett tre­da­garslä­ger för de 20 ar­tis­ter­na. De öva­de på si­na fram­trä­dan­den med röst- och danscoache­r och ha­de möj­lig­het att lä­ra kän­na varand­ra li­te när­ma­re. Li­am Sjö­berg blev kom­pis med Shi­la, som han täv­lar mot i den fjär­de del­täv­ling­en.

– Det bäs­ta med Supershowe­n var att få träf­fa en mas­sa nya kom­pi­sar. Och att få se hur det känns på en in­spel­ning, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.