Säg mig vil­ket hus vack­rast är

Upp­lands Väs­by får som al­la vet allt fler hus. Ibland är de spek­ta­ku­lä­ra, ibland in­te sär­skilt märk­vär­di­ga alls. Det nya sam­sas med hus som står kvar långt ef­ter att de som bygg­de dem är bor­ta. Kyr­kor, gam­la pa­rad­vil­lor, fa­bri­ker. Nu är frå­gan – vil­ket är

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

Ut­om möj­li­gen hur kol­lek­tiv­tra­fi­ken fun­ge­rar, är ut­se­en­det på hu­sen vi bor, ar­be­tar i och om­ger oss med kanske det kä­ras­te sam­tals- och de­battäm­net vi har.

Upp­lands Väs­by har fått fle­ra nya hus som väckt star­ka käns­lor, va­re sig det är av be­und­ran el­ler av­sky, ba­ra på se­na­re tid. In­te minst höj­den bru­kar få re­ak­tio­ner.

Så finns det gott om äld­re pär­lor, som till ex­em­pel Ham­mar­by kyr­ka. Nu star­tar vi en tävling för al­la Väs­by­bor. Skic­ka in en bild på hu­set som du tyc­ker är vack­rast i kom­mu­nen och skriv någ­ra ra­der om var­för. Se­dan väl­jer vi på re­dak­tio­nen ut någ­ra kan­di­da­ter som al­la kan va­ra med och rös­ta om.

Skic­ka din bild med någ- ra ra­der till re­dak­[email protected]­i­vas­by.se. Ange ” Vack­ras­te hu­set” i äm­nes­ra­den. Ett vin­nan­de hus bor­de va­ra klart vid års­skif­tet!

Mats Hed­ström

FOTO: SI­MON MARKUSSON/ARKIV

GAM­MAL. Ham­mar­by kyr­ka bygg­des un­der me­del­ti­den. På 1770-ta­let för­sto­ra­de man kyr­kans föns­ter. Är gam­mal äldst i täv­ling­en om vil­ket hus som är vack­rast?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.