Pre­miär för hem­la­gat på Oden­sko­lan

Viivasbydirekt - - Nyheter - FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

– Det var den go­das­te la­sag­nen jag har ätit.

På mån­da­gen var det pre­miär för hem­la­gad lunch på ny­bygg­da Oden­sko­lan av sko­lans egen kock. Sam­ti­digt fort­går kom­mu­nens ut­red­ning kring vil­ka två be­fint­li­ga skol­kök som ska byg­gas om till tillag­nings­kök.

Ef­ter fle­ra vec­kors läng­tan var det änt­li­gen dags att ta tillag­nings­kö­ket i bruk. Som Oden­sko­lans förs­ta an­ställ­da kock stod Hans Sand­ström på mån­da­gen till­sam­mans med ett köks­bi­trä­de re­do vid blec­ken för att sle­va upp la­sag­ne till ele­ver­na i års­kurs 1.

Hans Sand­ström har mer än tju­go års koc­ker­fa­ren­het från re­stau­rang­er och kon­fe­ren­ser. Men han vil­le gö­ra nå­got nytt. Han job­ba­de ett år på en för­sko­la och är se­dan tre vec­kor an­ställd på Oden­sko­lan.

– Det är en helt ny värld. I dag är förs­ta da­gen, vil­ket är kul. Vi får se hur ele­ver­na tar emot det, sä­ger han öd­mjukt och ber dem kom­ma till­ba­ka och sä­ga vad de tyck­te om ma­ten.

Ele­ver­na i års­kurs 1 är tys­ta un­der lun­chens förs­ta mi­nu­ter och kon­cen­tre­rar sig på ma­ten. Klass­lä­ra­ren be­rät­tar att lugnet gör att de äter bätt­re. Ef­ter fem mi­nu­ter får de lov att pra­ta, men tyst.

– Det var gott! Myc­ket go­da­re än van­ligt. Och det här är min fa­vo­ri­trätt, sä­ger en kil­le.

– Gott, men jag fick för myc­ket. Men det gör ing­et, för jag äls­kar la­sag­ne. Jag tyck­te ext­ra myc­ket om det som var på top­pen, sä­ger en tjej.

– Jät­te­god. Den go­das­te la­sag­nen jag har ätit, sä­ger en an­nan tjej.

Det finns ing­et hem­ligt knep. Ba­ra kun­skap.

Rek­tor So­fia Tu­nell pro­var bå­de kött­la­sag­ne och ve­ge­ta­risk. Hon gil­lar bå­da. Jag som re­por­ter pro­var den ve­ge­ta­ris­ka la­sag­nen – och den smäl­ter i mun­nen. Kockens hem­li­ga knep?

– Det finns ing­et hem­ligt knep, sä­ger Hans Sand­ström. Ba­ra kun­skap.

Samt­li­ga ele­ver ver­kar gil­la ma­ten, ut­om en kil­le som ger be­ty­get ”så­där”. Han tilläg­ger:

– Det är in­te så gott med sko­lans mat.

Al­la nya sko­lor som byggs av Upp­lands Väs­by kom- mun ska ha eg­na tillag­nings­kök, som Oden­sko­lan som in­vig­des i vint­ras. Här la­gas så­väl skoll­unch som fri­tids­mel­lan­mål på plats.

Den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten i Väs­by har ock­så som mål att minst två kök i be­fint­li­ga sko­lor ska byg­gas om till tillag­nings­kök in­nan 2018. Ar­gu­men­tet är att mat som la­gas på plats är go­da­re och frä­scha­re. Ex­akt vil­ka kök som kom­mer att rustas upp och byg­gas om är dock in­te klart.

– Storköksko­n­sul­ter­na är fort­fa­ran­de igång och gör en or­dent­lig ge­nom­lys­ning, sä­ger ord­fö­ran­de för kom­mu­nens mål­tidsa­ka­de­mi, Ma­ria Tufvesson (MP).

Char­lot­te Årling HEM­LA­GAT. La­sag­ne stod på menyn när Oden­sko­lan för förs­ta gång­en fick hem­la­gad mat, ser­ve­rad av sko­lans egen kock, Hans Sand­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.