Vå­ga se sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er på vå­ra sko­lor

Viivasbydirekt - - Insändare - Ma­ria Fälth (KD),

Ny forsk­ning vi­sar att sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er or­sa­kar stör­re psy­kis­ka be­svär hos tje­jer än hos kil­lar sam­ti­digt kan vi se att den psy­kis­ka häl­san hos tje­jer för­säm­ras. Den­na frå­ga mås­te tas på stör­re all­var. Sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och dess på­ver­kan på unga tje­jers häl­sa mås­te upp­märk­sam­mas mer och det krävs tyd­li­ga hand­lings­pla­ner för hur pro­ble­met dels skall mot­ver­kas men ock­så hur det skall han­te­ras.

Ett pro­blem är att sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er in­te in­går i den svens­ka de­fi­ni­tio­nen av mobb­ning och på det sät­tet osyn­lig­görs pro­ble­met. Krist­de­mo­kra­tis­ka Kvin­no­för­bun­det vill där­för att sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er in­går i de­fi­ni­tio­nen av mobb­ning och att sko­lor i si­na li­ka­be­hand­lings­pla­ner tar upp hur sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er skall mot­ar­be­tas samt hur man skall han­te­ra si­tu­a­tio­ner där sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er fö­re­kom­mit.

Pro­ble­ma­ti­ken med sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er bland unga har allt för länge kom­mit i skymun­dan, men nu mås­te en för­änd­ring ske. An­sva­ret lig­ger in­te ba­ra på sko­lan, utan på he­la sam­häl­let. Vi har al­la ett an­svar för att job­ba för ett tryggt samhälle som präglas av med­mänsk­lig­het och jäm­ställd­het.

An­sva­ret lig­ger in­te ba­ra på sko­lan, utan på he­la sam­häl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.