Film­vis­ning

Viivasbydirekt - - Det Händer -

”Ef­ter bröl­lo­pet”. In­ten­sivt fa­mil­jedra­ma om fa­mil­je­re­la­tio­ner .Jacob Pe­ter­sen har vigt sitt liv åt att hjäl­pa ga­tu­barn i In­di­en. När det barn­hem han fö­re­står ho­tas av stäng­ning får han ett ovan­ligt er­bju­dan­de. En svensk af­färs­man, Jör­gen, er­bju­der ho­nom en do­na­tion på fy­ra mil­jo­ner dol­lar, men – Jacob mås­te åka till Dan­mark och Jör­gens dot­ters bröl­lop. Bröl­lo­pet blir ett av­gö­ran­de mö­te som stäl­ler Jacob in­för sitt livs di­lem­ma! Danskt dra­ma från 2007. Längd 118 min. Re­gis­sör: Su­san­ne Bi­er. Skå­de­spe­la­re Mads Mik­kel­sen, Sidse Ba­bett Knud­sen och Rolf Lass­gård. Fil­men vi­sas i Ab­ba­sa­len på ons­da­gar med två fö­re­ställ­ning­ar, kl 13 och 15. Kost­nad för bio 40 kr. För bio, lunch och kaf­fe 100 kr. (Lunch kl 11–13).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.