S

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

å fort den långa fö­r­ar­dör­ren går igen bör­jar det sur­ra bakom väns­te­rax­eln, en elekt­risk arm räc­ker höv­ligt fram bäl­tet. Visst sit­ter jag läg­re jäm­fört med A4? Jo­visst, bi­len är sänkt två cen­ti­me­ter. Ku­pén känns taj­ta­re och den väl­skå­la­de sto­len kra­mar om krop­pen li­te ext­ra. An­nars är det mesta be­kant från bas­mo­del­len som A5 ut­går från. Kör­upp­le­vel­sen skil­jer sig desto mer. Trots att prov­bi­len rul­lar på stan­dardchas­si med juster­ba­ra stöt­däm­pa­re in­ställ­da på högs­ta möj­li­ga be­kväm­lig­het dun­sar bi­len hårt över al­le­han­da ojämn­he­ter. 19-tums­hju­len spe­lar för­mod­li­gen in, 17-tum­mar­na som är stan­dard skul­le sä­kert gö­ra gott för åk­kom­for­ten.

I gen­gäld går A5 rik­tigt bra när det sväng­er, sta­digt EN OCH SJUTTIOFEM. Läng­re bör man in­te va­ra för att åka be­kvämt bak. och styr­vil­ligt rin­ner Au­din ge­nom snabba kurv­par­ti­er. På mo­tor­väg for­sar bi­len fram på klipp­sta­bilt manér.

Mo­torn är en tre­li­ters V6-die­sel med 286 häst­kraf­ter och ett vrid­mo­ment på he­la 620 Newton­me­ter. Kraft­ut­veck­ling­en är rug­gig, bi­len sugs fram­åt utan stör­re an­sträng­ning från mo­tor­rum­met.

Än­då fal­ler bi­tar­na in­te på plats för­rän jag pro­var ben­si­na­ren på två li­ter och 252 häs­tar. Plöts­ligt känns bi­len bra myc­ket lät­ta­re, in­te alls li­ka fram­tung. Vik­ten över fram­hju­len mins­kar med över hund­ra ki­lo och det märks, ba­lan­sen känns helt rätt. Mo­torn är mjuk­gå­en­de, elas­tisk och or­dent­ligt kraft full.

Stor­säl­ja­ren lär dock bli två­li­ters­die­seln på 190 häs­tar. Au­to­mat­lå­da är det som gäl­ler för al­la al­ter­na­tiv, ma­nu­ell er­bjuds över hu­vud ta­get in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.