Kom­mu­nens mål: 350 fe­ri­e­jobb

350 som­mar­jobb är kom­mu­nens mål­sätt­ning för i år. För att få ihop al­la plat­ser star­tar de näs­ta vec­ka en ”sta­fett” där ar­bets­gi­va­re be­rät­tar var­för de tar emot som­mar­job­ba­re.

Viivasbydirekt - - NYHETER - Char­lot­te Årling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

Vi vill in­spi­re­ra and­ra i kom­mu­nen.

– Ge­nom att vi­sa att vi som in­te är så sto­ra (65 an­ställ- da) kan ta emot 50 ung­do­mar vill vi in­spi­re­ra and­ra i kom­mu­nen att kans­ke ta emot en el­ler två, sä­ger Sa­ra Brandt på Väs­by­hem.

För­ra året er­bjöd kom­mu­nen 215 som­mar­jobbs­plat­ser åt Väs­bys ung­do­mar. I år höjs am­bi­tio­ner­na re­jält. Till i som­mar ska det fin­nas un­ge­fär 350 plat­ser att sö­ka via kom­mu­nen, för­de­la­de på fö­re­tag, för­e­ning­ar, kom­mu­nens eg­na verk­sam­he­ter och egen­fö­re­ta­gar­pro­jek­tet Ro­li­gas­te som­mar­job­bet (RS). An­sök­nings­pe­ri­o­den är 1–31 mars.

Lik­som i fjol er­bju­der sig kom­mu­nen att sub­ven­tio­ne­ra hal­va lö­nen och hal­va ar­bets­gi­var­av­gif­ten (ut­i­från kom­mu­nens lö­ne­rikt­vär­de) när fö­re­tag tar emot som­mar­job­ba­re.

För att loc­ka fler ar­bets­gi­va­re att en­ga­ge­ra sig sat­sar kom­mu­nen i år på en ”sta­fett” där två fö­re­tag, två för­e­ning­ar och en kom­mu­nal verk­sam­het lyfts fram som in­spi­ra­tions­ex­em­pel var­je vec­ka. De kom­mer att sy­nas på kom­mu­nens in­ter­na och ex­ter­na webb­si­da, på Fa­ce- book och på skär­mar i Väs­by cent­rum.

Kom­mu­nens pro­jekt­le­da­re för som­mar­jobb, Da­ni­lo Espi­no­za på Work­cen­ter, kal­lar det för en ”ut­man­ar­kam­panj” och hop­pas att fö­re­tag som blir in­tres­se­ra­de ska ta kon­takt med ho­nom.

– Vi vill lyf­ta fram upp­drags­gi­va­re och vad de gör för si­na ung­do­mar. ” Vi tar emot så här många som­mar­job­ba­re, hur många tar ni emot?”, för­kla­rar han bud­ska­pet. Syf­tet är att in­spi­re­ra fler verk­sam­he­ter att ta emot ung­do­mar i som­mar. Som Väs­by­hem, som år för år har ut­ö­kat an­ta­let fe­ri­e­ar­be­ta­re och som för förs­ta gång­en sam­ar­be­tar med kom­mu­nen i sin re­kry­te­ring.

– Vi är ett all­män­nyt­tigt bo­lag och en vik­tig sam­hälls­ak­tör i kom­mu­nen. Att ta emot som­mar­job­ba­re lig­ger i lin­je med hur vi tol­kar vårt upp­drag. Det hand­lar ock­så om fram­ti­da kom­pe­tens­för­sörj­ning, vi ser det som en chans att mö­ta vå­ra ung­do­mar och få dem att upp­täc­ka oss som fram­ti­da ar­bets­gi­va­re, sä­ger Sa­ra Brandt, per­so­nal­ut­veck­la­re på Väs­by­hem. Väs­by­hem är en av fem ar­bets­gi­va­re som lyfts fram un­der den förs­ta vec­kan – el­ler del­sträc­kan – av sta­fet­ten. De öv­ri­ga är Re­new ser­vice, ka­not­klub­ben och de kom­mu­na­la verk­sam­he­ter­na Na­vet och ga­ta/park.

– Vi är stol­ta över att vi kan bi­dra med 50 plat­ser; vi näs­tan för­dubb­lar an­ta­let an­ställ­da un­der som­mar­pe­ri­o­den, sä­ger Sa­ra Brandt. Med tan­ke på kom­mu­nens am­bi­tio­ner om att växa, kom­mer be­ho­vet av ar­bets­kraft i Väs­by att va­ra stort en lång tid fram­ö­ver. Ge­nom att vi­sa att vi som in­te är så sto­ra (65 an­ställ­da) kan ta emot 50 ung­do­mar vill vi in­spi­re­ra and­ra i kom­mu­nen att kans­ke ta emot en el­ler två.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

SAM­AR­BE­TAR. Da­ni­lo Espi­no­za, kom­mu­nens pro­jekt­le­da­re för som­mar­jobb, och Sa­ra Brandt, per­so­nal­ut­veck­la­re på Väs­by­hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.