Ny­cir­kus loc­kar ny­fik­na

Viivasbydirekt - - FAMILJ -

Jong­le­ra, klätt­ra, ba­lan­se­ra. På sport­lo­vet er­bju­der kul­tur­sko­lan barn i års­kurs 1–5 möj­lig­het att pro­va på ny­cir­kus i Mes­sing­ens multi­hall bå­de tis­dag och ons­dag. Vi i Väs­by var med un­der tis­da­gen när ett drygt 30-tal barn lär­de sig nya kons­ter.

På en lång­mat­ta lär sig tio barn att gö­ra kul­ler­byt­tor. I en tra­pets ding­lar två tje­jer i knä­vec­ken så att hå­ret häng­er rakt ned. Och när­mast dör­ren ba­lan­se­rar barn på klot, jong­le­rar och snur­rar plast­tall­ri­kar på pin­nar.

Det är ny­cir­kus på gång i multi­hal­len, och ett 30-tal sport­lov­s­le­di­ga barn, ma­jo­ri­te­ten från Fres­ta fri­tids, har kom­mit hit för att pro­va på ak­ti­vi­te­ten all­de­les gra­tis. Ar­ran­gör är kul­tur­sko­lan, som ska bör­ja med kur­ser i ny­cir­kus till hös­ten.

– Jag tyc­ker att det är ro­ligt att de an­ord­nar det här, sä­ger en mor­mor som har ta­git med sig sju­å­ri­ga barn­bar­net Til­de Ka­lén hit. Att det är här AKROBATIK. Til­de Ka­lén, 7 år, klätt­rar i ett sam­mets­dra­pe­ri som häng­er sta­digt från en krok i ta­ket. i Väs­by och att man in­te be­hö­ver åka iväg nå­gon­stans. Och att det är gra­tis och att de an­vän­der hu­set. Rek­tor Helena Skoog Wald­ner sä­ger att hon tyc­ker att det är jät­te­kul att kom­mu­nen sat­sar på att ut­veck­la kul­tur­sko­lan. Den har va­rit mu­sik­sko­la i obru­ten form se­dan 1948, men i år in­tro- BA­LANS. Oscar Evans, 6 år, ba­lan­se­rar på ett klot. du­ce­rar de så­väl konst som te­a­ter och ny­cir­kus.

– Jag tyc­ker att det ska bli jät­te­spän­nan­de med ny­cir­kus. Det är träning, mu­sik och per­for­man­ce i ett. Multi­hal­len är per­fekt för det­ta och scen­rum­met kan vi ock­så an­vän­da. Nu tar vi re­da på om det finns in­tres­se för det­ta bland ung­do­mar­na i Väs­by, sä­ger hon.

Char­lot­te Årling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.