V

Viivasbydirekt - - BIL & MOTOR -

ar­je år får om­kring 7 000 per­so­ner i Sve­ri­ge sitt kör­kort in­dra­get på grund av me­di­cins­ka skäl. En del av des­sa är per­so­ner med syn­fälts­bort­fall or­sa­ka­de av ex­em­pel­vis di­a­be­tes, stro­ke el­ler hjärn­tu­mör. Men på­ver­kar syn­felet all­tid kör­ning­en? När en per­son fötts med syn­fälts­bort­fall el­ler fått syn­ska­dan ti­digt i li­vet så kan hjär­nan kom­pen­se­ra upp för syn­felet.

– Det är vik­tigt att sam­man­vä­ga al­la kri­te­ri­er, in­te ba­ra sy­nen, me­nar Jan An­ders­son, pro­fes­sor på VTI. Där­för fick vi i upp­drag av Trans­port­sty­rel­sen att ta fram en till­för­lit­lig och si­mu­la­tor­ba­se­rad me­tod för att be­dö­ma kör­för­må­gan hos per­so­ner med syn­fälts- bort­fall. I Sve­ri­ge är det in­te tillå­tet att gö­ra prak­tis­ka kör­tes­ter, så vi ut­veck­la­de en si­mu­la­tor­ba­se­rad test­me­tod och har un­der året bör­jat med tes­ter i vår si­mu­la­tor i Lin­kö­ping. Syf­tet med pro­jek­tet var att ut­veck­la en me­tod som op­ti­me­rar gil­tig­he­ten och till­för­lit­lig­he­ten när det gäl­ler test­ning av uni­ka in­di­vi­der. Ge­nom att testa in­di­vi­der i si­mu­la­torn kan vi ska­pa hän­del­ser som in­te är möj­li­ga att få till stånd vid ett kör­test i verk­lig tra­fik.

– Händelsern­a som vi ska­pat ger en möj­lig­het att va­ri­e­ra kra­ven på pre­sta­tion och kra­ven ef­ter­lik­nar de som bi­lis­ter van­li­gen mö­ter i tra­fi­ken. Vi kan dess­utom testa samt­li­ga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.