MER Fler res­mål att in­spi­re­ras av:

Viivasbydirekt - - BOSTAD -

ITA­LI­EN: Över­då­dig mar­mor och de­tal­jer i guld mö­ter opre­ten­tiös lant­käns­la. PERU: Sträv­sam na­tur mö­ter star­ka fär­ger. Sat­sa på en ne­u­tral grund och låt tex­tili­er­na va­ra färg­gla­da. JA­PAN: Hit­ta lug­net med ja­pansk av­ska­lad in­red­ning. Testa att in­re­da i mi­ni­ma­lis­tisk wa­bi sa­bi-stil. ISLAND: Det skan­di­na­vis­ka ut­tryc­ket mö­ter den kar­ga is­länds­ka na­tu­ren i en av­ska­lad ne­tu­ral färgska­la som är allt an­nat än trå­kig. FÖ­RE­NA­DE ARABEMIRAT­EN: Ex­tra allt. Extra­va­gant i Du­bai. AUSTRALIEN: Oce­a­ni­en bju­der på gnist­ran­de strän­der, rikt djur­liv, sa­vann och öken. KUBA: Flör­ta med det ku­bans­ka 50-ta­let med en färg­glad chab­by chic-stil fylld av ci­gar­rer, rom och ka­ri­bis­ka to­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.