Rät­tel­se om Pe­absko­lan

Viivasbydirekt - - NYHETER -

Vi i Väs­by be­rät­ta­de i för­ra vec­kan att hu­vud­man­nen för Väs­by yr­kes­gym­na­si­um har an­sökt hos Skol­in­spek­tio­nen om att få ta över Pe­absko­lan, som har be­slu­tat att läg­ga ned. Hu­vud­man­nen öns­kar slå ihop sko­lor­na och flyt­ta he­la verk­sam­he­ten till Pe­absko­lans lo­ka­ler i Mes­sing­en.

I ar­ti­keln blev det en sam­man­bland­ning av de två gym­na­sie­sko­lor­nas in­rikt­ning­ar. Rätt ska va­ra att Väs­by yr­kes­gym­na­si­um, som lig­ger i In­fra ci­ty, er­bju­der el och ener­gi samt vvs och fas­tig­het. Pe­absko­lan, som lig­ger i Mes­sing­en, er­bju­der bygg- och an­lägg­nings­pro­gram­met.

Ef­ter hop­slag­ning­en av sko­lor­na, för­ut­satt att Skol­in­spek­tio­nen god­kän­ner an­sö­kan, är av­sik­ten att Väs­by yr­kes­gym­na­si­um ska er­bju­da samt­li­ga ovan nämn­da pro­gram.

FOTO: ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.