10 MARS

Viivasbydirekt - - DET HÄNDER -

Duo Fjer­ding­øy & An­ders­son

Han­na An­ders­son (fi­ol) (Väs­by­bo) och Hil­de Fjer­ding­øy (dur­spel). Med fo­kus på dans­bar­het och sam­spel ser­ve­ras folk­mu­sik från Sve­ri­ge och Nor­ge. Du­on tol­kar lå­tar ef­ter två av si­na fa­vo­rit­spel­män från re­spek­ti­ve hem­land: Hans Tøger­sen Hau­gen från Nord­land i Nor­ge och Gustaf Jern­berg från Gäst­rikland i Sve­ri­ge. Re­per­to­a­ren sträc­ker sig från troll­stäm­da dan­ser via run­da val­ser till sakra­la visto­ner. Anek­do­ter från spel­män­nens liv blan­das med du­ons eg­na be­rät­tel­ser. Pic­chus Café, Väs­byv. 36. Bo­ka bord! Öpp­nar kl 19. Mu­sik­för­e­ning­en Apo­te­ket (www.mu­sik­fore­ning­ena­po­te­ket.se ), ABF, Mu­sikrå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.