Årets UF-fö­re­tag: ”Vi var bland de sista”

Viivasbydirekt - - Nyheter - char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

Idén till vil­ken pro­dukt de skul­le säl­ja satt långt in­ne. Men när Victo­ria Carls­son, Sel­ma Zi­lic och Ma­ria Berg­kvist väl kom på frukt­vat­ten­flas­kan VSM­bott­le gick det un­dan. Och i för­ra vec­kan ut­sågs de­ras fir­ma till Årets UF-fö­re­tag i Väs­by. – Det är job­bigt och krä­van­de att ha eget fö­re­tag, men en väl­digt bra er­fa­ren­het, sä­ger in­köp­soch eko­no­mi­an­sva­ri­ga Sel­ma Zi­lic.

38 pro­cent av al­la en­skil­da fir­mor i Väs­by drivs av kvin­nor. Det är nå­got mer än i de and­ra kom­mu­ner i lan­det som Jäm­ställd­hetskar­tan, som ny­li­gen lan­se­ra­des i Upp­lands Väs­by, sam­ar­be­tar med.

Tre tje­jer som har fått pro­va på hur det är att dri­va eget fö­re­tag i Väs­by är Victo­ria Carls­son, Sel­ma Zi­lic och Ma­ria Berg­kvist. De är sista­år­se­le­ver vid Väs­by nya gym­na­si­um och går till­sam­mans med ett 20-tal and­ra ele­ver ent­re­pre­nörs­ut­bild­ning­en Ungt fö­re­ta­gan­de. UF in­ne­bär att ele­ver star­tar upp, dri­ver och av­veck­lar ett eget fö­re­tag un­der ett års tid.

I för­ra vec­kan ut­sågs VSM­bott­le UF, de­ras fö­re­tag som säl­jer vat­ten­flas­kor med frukt­be­hål­la­re i mit­ten, till Årets fö­re­tag av Upp­lands Väs­by pro­mo­tion och Fö­re­ta­gar­na i Upp­lands Väs­by. Vil­ket är ett su­per­be­tyg till fö­re­ta­get.

Men star­ten var rik­tigt ska­kig.

– Vi var bland de sista att kom­ma på vil­ken pro­dukt vi vil­le säl­ja. Vi satt och kol­la­de runt på nätet och ha­de pa­nik, be­rät­tar Ma­ria Berg­kvist som an­sva­rar för sälj, mark- nad och ad­mi­nist­ra­tion.

Från bör­jan var de en del av en stör­re grupp, men de tre tje­jer­na bröt sig ut och ska­pa­de ett eget fö­re­tag med det ge­men­sam­ma in­tres­set trä­ning och häl­sa som pro­fil. Pro­duk­ten de kom fram till var en vat­ten­flas­ka med be­hål­la­re i mit­ten för färs­ka bär, grön­sa­ker el­ler frukt.

– Jag och Sel­ma är kon­ståk­ningsträ­na­re och al­la vå­ra åka­re har de här flas­kor­na på sar­gen. Och vill man in­te ha frukt i flas­kan så kan man ta ut be­hål­la­ren, sä­ger Ma­ria Berg­kvist.

Flas­kan ex­i­ste­ra­de re­dan och be­ställ­des från Ki­na. Pro­dukt­ut­veck­ling­en be­stod i att de tog fram egen log­ga, svart tyg­på­se och li­tet häf­te med för­slag på go­da frukt­bland­ning­ar. Hal­lon/li­me el­ler hal­lon/ci­tron är tje­jer­nas egen fa­vo­rit.

– Det blir så fin färg, helt ro­sa. Det ser så fräscht ut, sä­ger Ma­ria Berg­kvist. För­sälj­ning­en har gått bra hit­tills – även ut­an­för trä­nings­värl­den – och då åter­står fort­fa­ran­de UF-mäs­san. Vinst­sum­man från ut­mär­kel­sen Årets fö­re­tag, 1 000 kro­nor per per­son, går ock­så in i fö­re­ta­get. För­hopp­ning­en är att gå med någ­ra tu­sen kro­nor i vinst ef­ter att fö­re­ta­get har av­veck­lats.

– Det är li­te trå­kigt att be­hö­va av­veck­la, för det har gått så bra och det är en pro­dukt som folk vill ha, sä­ger Ma­ria Berg­kvist.

– Men det är bra ock­så, för att se hur man gör, sä­ger vd Victo­ria Carls­son.

– Det är job­bigt och krä­van­de att ha eget fö­re­tag,

Det ser så fräscht ut.

men en väl­digt bra er­fa­ren­het, sä­ger Sel­ma Zi­lic. Kom­mer ni star­ta eget i fram­ti­den?

– Det är väl­digt ”ris­ky” att star­ta eget, man mås­te läg­ga in myc­ket själv. Men det är kul att dri­va nå­got eget, sä­ger Victo­ria Carls­son.

Char­lot­te År­ling

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

ENT­RE­PRE­NÖ­RER. Sel­ma Zi­lic, Victo­ria Carls­son och Ma­ria Berg­kvist dri­ver VSM­bott­le UF, som ut­sågs till Årets UF-fö­re­tag i Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.