V

Viivasbydirekt - - Nyheter -

åren är på väg! Det med­de­la­de Väs­by kom­mun på sin hem­si­da re­dan den 23 feb­ru­a­ri, långt in­nan snön ti­nat bort och isar­na bör­jat spric­ka upp. Med med­de­lan­det vil­le kom­mu­nen mo­bi­li­se­ra sko­lor och för­e­nings­liv in­för den sto­ra vår­städ­ning­en i april, un­der mot­tot ” Väs­by rent och snyggt”. Skrä­pet ska rö­jas bort från par­ker och torg. För­e­ning­ar och skol­klas­ser som an­mä­ler sig som fri­vil­li­ga städ­patrul­ler får en er­sätt­ning på 2 000 kro­nor. Skat­te­fritt, kan man för­mo­da, an­nars går ju när­ma­re 400 kro­nor till­ba­ka till kom­mun­kas­san.

Kom­mu­nen har ock­så med­de­lat när årets sandupptag­ning ska ge­nom­fö­ras. Ef­ter en gröv­re ”för­sop­ning” kom­mer ”fin­sop­ning­en” igång den 3-7 april i de cen­tra­la de­lar­na. Där­ef­ter står Sju­kyr­ko­ber­get och Boll­stanäs på tur. I Run­by so­pas ga­tor­na i slu­tet på april och i Skäl­by och Brunn­by-Vik i bör­jan på maj. I Fres­ta och Eke­by får gru­set i värs­ta fall lig­ga kvar till 20 maj. Kom­mu­nens sak­kun­ni­ga kanske räk­nar med att vå­ren kom­mer li­tet se­na­re i de mer pe­ri­fe­ra kom­mun­de­lar­na.

Kom­mu­nen har ock­så på­bör­jat ar­be­tet med den flerårs­plan som un­der vå­ren ska manglas och för­hand­las in­nan den an­tas av kom­mun­full­mäk­ti­ge den 19 ju­ni.

Di­rek­ti­ven till pla­nen är kla­ra och det är som van­ligt ord och inga vi­sor. Bud­getra­mar­na ska hål­las och re­sul­tatmå­len upp­nås. Väs­by sägs vis­ser­li­gen va­ra en välskött och skuld­fri kom­mun, med för­hål­lan­de­vis ung och ar­be­tan­de be­folk­ning, men det finns oros­moln.

Kom­mun­led­nings­kon­to­ret, som no­ga föl­jer ut­veck­ling­en ute i sto­ra värl­den, pe­kar på att Do­nald Trump har fått mak­ten i USA och att Stor­bri­tan­ni­en är på väg att läm­na EU. Det kan le­da till pro­tek­tio­nism och mins­kad han­del, vil­ket kan in­ne­bä­ra ”nedåt­ris­ker” för den svens­ka till­väx­ten. En kon­junk­tur­ned­gång kan läg­ga en ”våt filt” över ef­ter­frå­gan på bo­stä­der i Väs­by, var­nar kom­mun­led­ning­en. Den vän­ta­de be­folk­nings­ök­ning­en på 5 500 nya in­vå­na­re till 2020 kan ute­bli. KOLL. Kom­mu­nen har koll på Trump.

Trump­trub­bel, nedåt­ris­ker och vå­ta fil­tar, det är in­te vad Väs­by­bor­na har öns­kat sig.

Väs­by står in­för ett stort an­tal ”ut­ma­ning­ar”. Det fram­hålls på minst fem­ton stäl­len i de tret­ton si­dor långa di­rek­ti­ven. Det är en ut­ma­ning att öka an­ta­let för­sko­le­plat­ser, att re­kry­te­ra kom­pe­ten­ta med­ar­be­ta­re, att ta hand om ny­an­län­da, att hö­ja re­sul­ta­ten i sko­lor­na, att de myc­ket gam­la in­vå­nar­na blir allt fler och så vi­da­re. Det är ing­en än­de på ut­ma­ning­ar­na.

För att eko­no­min ska gå ihop krävs ”ef­fek­ti­vi­tet” och ”ef­fek­ti­vi­se­ring­ar”. Det un­der­stry­ker kom­mun­led­ning­en på 24 stäl­len i di­rek­ti­ven. Dess­utom in­skärps att kost­nads­ni­vå­er­na mås­te brom­sas, hål­las ne­re el­ler sän­kas.

Det be­hövs ock­så ”pri­o­ri­te­ring­ar”. Det åter­kom­mer på tio stäl­len.

Vad kom­mu­nen ska sat­sa på, det fram­går tyd­ligt, är sko­lan, för­sko­lan, åt­gär­der mot bus och brott, bo­stads­byg­gan­de och in­teg­ra­tion. Det sägs ingen­ting om kul­tur, id­rott och för­e­nings­liv och myc­ket li­tet om tra­fik­pro­blem och äldre­omsorg. Och in­te ett ord om när vå­ren har kom­mit så långt att vi kan ba­da i Norr­vi­ken och hänga ut vin­ter­klä­der­na på väd­ring.

Skul­le nu all­ting gå åt sko­gen, och kom­mun­kas­san töm­mas trots ef­fek­ti­vi­se­ring­ar och pri­o­ri­te­ring­ar, så är det na­tur­ligt­vis in­te kom­mu­nal­rå­det Mat­hi­as Boh­mans fel. Det är Do­nald Trump som är bo­ven.

Bör­je Karls­son

Krö­ni­kör

Det är na­tur­ligt­vis in­te kom­mu­nal­rå­det Mat­hi­as Boh­mans fel. Det är Do­nald Trump som är bo­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.