Pa­rad med ”fur­ri­es” i In­fra Ci­ty

För­ra fre­da­gen kun­de Väs­by­bor­na va­ra med om en spek­ta­ku­lär hän­del­se på Scan­dic Ho­tel In­fra Ci­ty när 350 ”fur­ri­es” vand­ra­de runt i ho­tel­lets lo­ka­ler.

Viivasbydirekt - - Det Händer -

Runt 800 per­so­ner från oli­ka de­lar av värl­den be­fann sig un­der för­ra hel­gen på Scan­dic Ho­tel In­fra Ci­ty för att del­ta vid årets upp­la­ga av Nor­dicFuzzCon. Ett event för ”fur­ri­es”, det vill sä­ga per­so­ner med in­tres­se för fik­ti­va djur med män­ni­sko­lik­nan­de per­son­lig­he­ter och egen­ska­per.

– Nor­dicFuzzCon star­ta­des för fem år se­dan. Från bör­jan ha­de vi runt 170 del­ta­ga­re. I år är vi 800 del­ta­ga­re från oli­ka de­lar av väl­den, sä­ger Pa­trik ” Trax” Fo­min, en av ar­ran­gö­rer­na för even­tet.

He­la hel­gen var fylld av ak­ti­vi­te­ter för del­ta­gar­na och även Väs­by­bor­na ha­de bju­dits in för att ta en titt.

– Då kom­mer runt 350 ”fur­ri­es” att gå runt på ho­tel­let och då får al­la kom­ma och tit­ta. Ef­ter det kom­mer vi ock­så att ha en lek­hör­na där man kan få in­te­ra­ge­ra med dju­ren, sä­ger Pa­trik Fo­min all­de­les in­nan.

Fur­ry fan­dom är en sub­kul­tur som främst är in­rik­tad på an­tro­po­mor­fa djur, även fan­ta­si­djur som till ex­em­pel dra­kar, och som har bli­vit allt mer po­pu­lär. Var­för väl­jer man att bli en fur­ry?

– Det finns många oli­ka or­sa­ker. För mig är det för att det är ro­ligt. Jag tyc­ker om att gö­ra and­ra gla­da och det är gans­ka svårt att in­te dra på smil­ban­den när man ser ett jät­testort djur kom­ma gå­en­de, sä­ger Pa­trik Fo­min.

Frida Gun­ner Broo­ke

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.