Pil­grims­led i Väs­by MER Le­den

Viivasbydirekt - - Det Händer -

KLIPPKYRKA. Vid Kvarn­vi­ken. KLIPPKYRKA. Vid Kvarn­vi­ken. Här är en av Bir­git­ta­le­dens tolv skyl­tar vars bud­skap ska LOC­KA till ef­ter­tan­ke.

– Jag minns när jag hör­de på ra­di­on att fors­ka­re ha­de upp­täckt att he­li­ga Bir­git­ta möj­li­gen kun­de ha kopp­ling till Upp­lands Väs­by, sä­ger Hå­kan Si­mons­son.

Han syf­tar på de do­ku­ment som vi­sar att Sve­ri­ges mest kän­da hel­gon, som lev­de på 1300-ta­let, kan ha till­bring­at sin barn­dom på Sköld­no­ra kungs­gård.

Hel­da­gen fort­sät­ter kloc­kan 13, då man kan väl­ja mel­lan att

IN­VIG­NING: Sön­dag 24 mars kl. 11–17. Pro­gram och kar­ta finns hos Fres­ta för­sam­ling.

UPPHOVSMAK­ARE: Fres­ta för­sam­ling och Upp­lands Väs­by kom­mun. Vand­rings­le­den är bå­de pil­grims­led och en del av kom­mu­nens upp­le­vel­se­stråk.

LÄNGD: Cir­ka 9 km rundslinga: Fres­ta – San­da äng­ar – Boll­stanäs sko­la – Kvarn­vi­ken – Fresta­vä­gen – Har­by – Främ­jar­tor­pet – Fres­ta. Fle­ra möj­li­ga start­punk­ter. I Fres­ta för­sam­lings­gård finns kar­tor att häm­ta.

LÄNGS VÄGEN: Le­den pas­se­rar tolv ”sta­tio­ner” där det finns skyl­tar med bud­skap som ska ge upp­hov till re­flek­tion. Någ­ra pla­ce­ra­de på sär­skil­da ut­sikts­plat­ser.

KOST­NAD: Fle­ra pri­va­ta mar­kä­ga­re har gett tillå­tel­se att dra le­den över de­ras ägor. Kom­mu­nen har stått för an­lägg­nings­kost­na­der­na. Fres­ta för­sam­ling har be­ta­lat för skyl­tar­na. gå lil­la Bir­gitta­vand­ring­en till San­dakär­ret och gril­la korv, el­ler gå sto­ra Bir­gitta­vand­ring­en till klipp­kyr­kan vid Kvarn­vi­ken. Där har en en­kel ut­om­hu­s­kyr­ka hug­gits fram som en glän­ta i sko­gen, med en stor sten som al­ta­re och någ­ra grovt til­lyx­a­de bän­kar att sit­ta på. Kloc­kan 15 sakra­li­se­ras plat­sen, allt­så görs he­lig, ge­nom en ce­re­mo­ni med röt­ter i 200-ta­let.

– Rö­kel­se, a cap­pel­las­ång av Frestakö­ren och en rit där jag slår tre gång­er med sta­ven mot al­tar­ste­nen, ger Hå­kan Si­mons­son som ex­em­pel. Den som vill och or­kar kan se­dan fort­sät­ta le­den runt och av­slu­ta vid Fres­ta kyr­ka.

Rö­kel­se, a cap­pel­las­ång av Frestakö­ren.

Char­lot­te År­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.