Ing­en ga­ran­ti med ga­ran­ti

Bi­lens ga­ran­ti­er kan va­ra vär­de­lö­sa när bi­len ska la­gas. En Opel­verk­stad häv­da­de ”good­will-ga­ran­ti” och kräv­de bi­lä­ga­ren på 30 pro­cent av verk­stads­no­tan.

Viivasbydirekt - - Bil & Motor - FO­TO: SI­MON HAMELIUS

av to­tal­kost­na­den. Verk­stads­no­tan skul­le då bli 4 300 kro­nor.

– Nå­got om good­will-ga­ran­ti el­ler att äga­ren ska be­ta­la 30 pro­cent av vad det kos­tar att la­ga bi­len hit­tar jag in­te alls i ga­ran­ti­vill­ko­ren, sä­ger Jo­han Jä­der­ström. Den för­läng­da ga­ran­tin är i prin­cip en ma­skinska­de­ga­ran­ti, som en­dast om­fat­tar ska­dor på mo­tor, mo­to­re­lekt­ro­nik och driv­li­na. Bi­lens öv­ri­ga kom­po­nen­ter om­fat­tas in­te av ga­ran­tin – för­u­tom hög­spän­nings­kom­po­nen­ter. En lad­da­re tor­de gå att be­trak­ta som en hög­spän­nings­kom­po­nent ef­tersom den an­vänds för att lad­da de 288 li­ti­umjon-cel­ler som dri­ver el­mo­to­rer­na i Am­pe­ra men verk­sta­den re­so­ne­rar an­norlun­da.

– Den in­går in­te i ga­ran­tin. De felen som kun­den vill ha åt­gär­da­de täcks in­te av ga­ran­tin. Där­för har vi an­sökt om en good­will hos Opel som vi fått be­vil­jad. 70 pro­cent av kost­na­den täcks av good­will ef­tersom bi­len är ser­vad hos Opels verk­stä­der. Good­will-ga­ran­ti är ett dumt ord­val av oss, det finns ing­et som he­ter det, sä­ger Jo­han San­dahl, verk­stads­chef på He­din Bil.

Jo­han Jä­der­ström tyc­ker det är märk­ligt att lad­da­ren in­te ver­kar in­gå i ga­ran­tin, trots att nå­got an­nat in­te står i ga­ran­ti­häf­tet.

– Lad­da­ren har hål­lit i snitt i drygt ett år, nu är vi in­ne på den tred­je lad­da­ren. Det ver­kar in­te alls va­ra nå­gon kva­li­tet på de­ras gre­jor. Fle­ra av de Am­pe­ra vi tit­ta­de på in­nan vi köp­te den­na ha­de lad­da­re byt­ta se­dan ti­di­ga­re, så det är ett van­ligt fel. Det är väl där­för som den in­te in­går i ga­ran­tin, sä­ger Jo­han Jä­der­ström. Christi­an Ell­mark DÅ­LIG HÅLL­BAR­HET. ”Lad­da­ren har hål­lit i snitt i drygt ett år”, sä­ger Jo­han Jä­der­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.