Gå in­te Ed på för­sko­le­plats

Viivasbydirekt - - Hej Vasby - Re­por­ter Char­lot­te År­ling

Min barn­domsvän och hen­nes ma­ke var för någ­ra må­na­der se­dan i färd med att le­ta rad­hus i Nor­rort. De vän­ta­de sitt förs­ta barn och vil­le in­te bo i en trång lä­gen­het nä­ra stan. De tit­ta­de på fle­ra hus i Upp­lands Väs­by och för­äls­ka­de sig i ett nybygge i Eds al­lé.

All­de­les ly­risk skic­ka­de hon bo­stads­an­non­sen till mig. Vil­ken perfekt mil­jö för de­ras barn att växa upp i!

Jag höll med hen­ne om den fi­na mil­jön, men jag skic­ka­de ock­så län­kar till fle­ra av de ar­tik­lar som jag skri­vit för­ra året om för­sko­lebris­ten i kom­mu­nen och om att det skul­le ta lång tid för kom­mu­nen att byg­ga ikapp den. Spe­ci­ellt när nya om­rå­den, som ex­em­pel­vis Eds al­lé, kom­mer att få stor in­flytt­ning av barn­fa­mil­jer.

Min kom­pis vif­ta­de bort mi­na var­ning­ar. Hon är myc­ket nog­grann av sig och ha­de kon­trol­le­rat till­gång­en på för­sko­le­plat­ser. Kom­mu­nen ha­de lo­vat att det skul­le fin­nas.

Till slut blev det än­då så att de köp­te hus i Jär­fäl­la. Och tur är väl kanske det. Nu blir det kanske ba­ra barn­skrik som stör de­ras natt­sömn och in­te oron över att in­te få för­sko­le­plats i tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.