FÖRENINGSB­IDRAG

Viivasbydirekt - - Hej Vasby -

Nu är det dags att sö­ka föreningsb­idrag samt bi­drag ur Adolf Stafs fond. Han­di­kapp- och fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner i Upp­lands Väs­by kom­mun som ar­be­tar för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning el­ler är ett kom­ple­ment till kom­mu­nens so­ci­al­tjänst kan nu sö­ka föreningsb­idrag för si­na verk­sam­he­ter. Pen­sio­närs­för­e­ning­ar och and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner kan sö­ka bi­drag ur stif­tel­sen Adolf Stafs fond. Bi­dra­get ska an­vän­das till fri­tids­verk­sam­het i förs­ta hand för pen­sio­nä­rer i sär­skilt bo­en­de el­ler an­nat om­vård­nads­bo­en­de i Upp­lands Väs­by kom­mun. Läs mer om reg­ler och hur du an­sö­ker: upp­landsvas­by.se/an­sok Sista an­sök­nings­dag 31 mars 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.