Kram­ka­las när Zla­tan kom till­ba­ka

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected] di­rekt­press.se 070-78 72 075

För ett halv­år se­dan kom en brand­bil till Eng­els­ka sko­lan och häm­ta­de års­kurs tvås go­se­djur Zla­tan, som skul­le ut på även­tyr. Se­dan dess har han åkt am­bu­lans­flyg med en hjärt­sjuk pa­ti­ent i Gö­te­borg och skidor i Al­per­na. Vi i Väs­by var med vid det ef­ter­läng­ta­de åter­se­en­det.

Det knac­kar på dör­ren. Sko­lans rek­tor stic­ker in hu­vu­det i klass­rum­met och sä­ger att års­kurs 2 har fått ett pa­ket. Spän­ning­en sti­ger. Ele­ver­na har sut­tit i 20 mi­nu­ter och be­rät­tat vad klass­mas­ko­ten Zla­tan har va­rit med om un­der det halv­år som har gått se­dan de skic­ka­de iväg ho­nom. Kan det va­ra Zla­tan som har kom­mit till­ba­ka, fle­ra må­na­der för­sent? Pa­ke­tet är mjukt. – Jaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!! ro­par ele­ver­na när Zla­tan dy­ker fram.

Masko­ten skic­kas runt längs bänkra­der­na så att al­la får häl­sa på ho­nom. Många ger ho­nom en kram. Zla­tan är vik­tig för klas­sen och de har pra­tat myc­ket om ho­nom och hans även­tyr. På ett sätt har han lett till många nya mö­ten, om än di­gi­talt via mejl och so­ci­a­la me­di­er. Ett så­dant mö­te har gjort sär­skilt stort in­tryck. Det var när Zla­tan fick åka am­bu­lans­flyg från Uppsa­la till Gö­te­borg med en hjärt­sjuk 16-årig kil­le. Mam­man skic­ka­de en häls­ning på Instagram via hash­tag­gen #zla­tango­e­so­nad­ven­tu­re.

”Min son ge­nom­gick en trans­plan­ta­tions­ut­red­ning ef­tersom hans hjär­ta plöts­ligt slu­ta­de att fun­ge­ra. Just nu vän­tar vi på att han skall få ett nytt! Näs­ta gång vi fly­ger ner så är nog in­te lil­la Zla­tan med i pla­net... men då har vi istäl­let lyc­kan att få ett nytt friskt hjär­ta till min son. Hop­pas Zla­tans re­sor och även­tyr va­rit många... men att han slup­pit sjuk­dom och elän­de som vi har fått ge­nom­gå. Tack för att vi fick träf­fa Zla­tan... om än mitt i ett ka­os / kram från mam­man till en hjärt­sjuk 16-åring”

– Kil­len som in­te ha­de ett hjär­ta skul­le få ett nytt, sä­ger en av ele­ver­na. Jo­han­na (klass­lä­ra­ren) lär­de oss li­te om krop­pen och att man när man dör kan ge sitt hjär­ta till nå­gon om man skri­ver ett kon­trakt först. Fle­ra av ele­ver­na ry­ser li­te av tan­ken på att do­ne­ra si­na or­gan. Men en av tje­jer­na sä­ger:

– Jag tror att det kom­mer att kän­nas an­norlun­da när jag blir äld­re. Men jag skul­le in­te vil­ja gö­ra det nu.

– Vi ha­de en lång dis­kus­sion om or­gan­do­na­tion, sä­ger lä­ra­ren Jo­han­na Wik­sten. Om hur man gör, att man öpp­nar krop­pen och tar ut or­ga­net. Jag tyc­ker ock­så att det är li­te läs­kigt. Ele­ver­na är ly­ris­ka över att Zla­tan änt­li­gen är till­ba­ka. De ha­de in­te hört av ho­nom på två må­na­der när de ny­li­gen fick ett med­de­lan­de om att han var på Mal­ta och skul­le få kom­ma hem till Sve­ri­ge via Al­per­na.

Så den förs­ta åt­gär­den blir att fi­ra. Men fle­ra vill re­dan nu skic­ka ut ho­nom, el­ler ett an­nat go­se­djur, igen.

– Skic­ka ut en till nal­le, och en till. Se­dan när de kom­mer till­ba­ka tar vi kort på dem och skri­ver: ”Al­la de här har va­rit ute på även­tyr!” sä­ger en av tje­jer­na en­tu­si­as­tiskt.

– Det får vi rös­ta om, sä­ger Jo­han­na Wik­sten di­plo­ma­tiskt. Nu är det dags för lunch.

Vi ha­de en lång dis­kus­sion om or­gan­do­na­tion.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

ÄVEN­TYR. Zla­tans även­tyr har även va­rit klas­sens även­tyr. Nu är det många som vill skic­ka ut ett nytt go­se­djur på resa i värl­den.

TILL­BA­KA. Lä­ra­ren Jo­han­na Wik­sten hål­ler upp go­se­dju­ret Zla­tan som pre­cis har åter­vänt till klas­sen. ”Jaaaaaaaa!!!!” hörs bar­nen ut­ro­pa när de ser vad pa­ke­tet in­ne­höll.

ZLATANVÄGG. Klas­sen har satt upp bil­der och brev från Zla­tans halv­års­långa även­tyr.

BEREST. Zla­tan har un­der ett halv­år va­rit på bland an­nat Mal­ta, i Al­per­na och Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.