Ma­ria går sin egen väg

Väs­by­bon Ma­ri­an Sa­ren­brant är en kvin­na som all­tid gått sin egen väg och vå­gat ta sig an nya ut­ma­ning­ar. Hon har hun­nit av­ver­ka många bran­scher. Den 24 mars fyll­de Ma­ri­an Sa­ren­brant 50 år.

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - 070-78 78 706 jo­nas.carls­[email protected] di­rekt­press.se FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

– Jag är myc­ket av en känslo­män­ni­ska och gans­ka mo­dig, sä­ger Ma­ri­an Sa­ren­brant. Un­der he­la sin yr­kes­kar­riär har Ma­ri­an kas­tat sig mel­lan oli­ka yr­kes­rol­ler och bran­scher. Hon har job­bat som re­cep­tio­nist­chef på ho­tell, som säl­ja­re, som ad­mi­nist­ra­tör på Micro­soft och som key ac­count ma­na­ger.

– Den rö­da trå­den är ser­vice och ad­mi­nist­ra­tion, sä­ger hon, men tilläg­ger att hon även va­rit trä­nings­in­struk­tör på Sats.

Just nu job­bar Ma­ri­an som av­del­nings­sam­ord­na­re på fas­tig­hets­av­del­ning­en på Stock­holms uni­ver­si­tet, vil­ket in­ne­bär att va­ra stöd – främst till av­del­nings­che­fen – men även att skö­ta en del av ko­or­di­ne­ring­en på av­del­ning­en. Fas­tig­hets­av­del­ning­ens upp­drag är kort sagt att till­go­do­se uni­ver­si­te­tets oli­ka verk­sam­he­ter med de lo­kal­be­hov som finns. Ma­ri­an är väl­digt språk­in­tres­se­rad. För­u­tom sitt fins­ka ur­sprung har hon dess­utom kun­ska­per i eng­els­ka, frans­ka, la­tin och spans­ka. Just spans­ka är nå­got som lig­ger hen­ne varmt om hjär­tat. Hon tit­tar gär­na på den spans­ke re­gis­sö­ren Pedro Al­modóvars fil­mer och även sy­da­me­ri­kans­ka fil­mer.

– Jag tänk­te ett tag bli tolk och var till och med ne­re i Madrid, men åk­te hem, sä­ger hon.

När det kom­mer till Ma­ri­ans fa­milj har hon en del fi­na ord att sä­ga om si­na dött­rar. De har pre­cis som sin mor valt helt eg­na vägar. Ena dot­tern är hand­bolls­la-

get Lu­gis stjär­na Filip­pa Sa­ren­brant och den and­ra dot­tern Ma­ja lä­ser te­a­ter på Kul­tura­ma gym­na­si­um. Ma­ri­an är stolt över si­na dött­rar.

– De är ju allt i mitt liv, de är fan­tas­tis­ka. Jag är mest stolt när and­ra sä­ger att de är bra per­so­ner, det är det fi­nas­te, me­nar Ma­ri­an.

Ma­ri­an oro­as in­te av att fyl­la 50 år, ut­an nu ser hon ba­ra möj­lig­he­ter. – Nu ser jag möj­lig­he­ter att prö­va på oli­ka sa­ker i li­vet. Nu kan jag bör­ja resa mer, sä­ger hon och näm­ner in­te ovän­tat ett spansk­ta­lan­de syd-ame­ri­kanskt land, Ar­gen­ti­na, som öns­ke­re­se­mål. Jo­nas Carls­son

Jag är myc­ket av en känslo­män­ni­ska.

VÄSBYBO. Ma­ri­an Sa­ren­brant har bott på li­te oli­ka plat­ser i Stock­holms­om­rå­det, men är se­dan en tid till­ba­ka hem­ma i Väs­by igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.