Frå­ge­sport loc­ka­de ti­o­kam­pa­re

Det var en här­lig syn att, trots le­dig skol­dag, se 350 ung­do­mar kom­ma till Väs­by sko­la för att del­ta i Ti­o­kam­pens frå­ge­sport. Ett hoc­key­lag i yngs­ta grup­pen kom di­rekt från sitt cup­spel för att va­ra med i den tred­je ti­o­kamps­gre­nen.

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 -

Som all­tid var det stor va­ri­a­tion på frå­gor­na bå­de av­se­en­de äm­ne och svå­rig­hets­grad. Den yngs­ta grup­pen ha­de 32 klu­ri­ga frå­gor att be­sva­ra ge­nom att väl­ja bland tre al­ter­na­tiv. Som hjälp fanns en bild till var­je frå­ga. De äld­re ung­do­mar­na fick 40 frå­gor på si­na for­mu­lär. To­talt ha­de Ti­o­kam­pen satt ihop 152 frå­gor och sent på ef­ter­mid­da­gen var al­la for­mu­lär rät­ta­de och man kun­de se re­sul­ta­ten på hem­si­dan.

Va­ri­a­tio­nen på frå­gor­na var stor el­ler vad sägs om föl­jan­de: Vil­ka spor­ter syss­lar Pe­der Fre­dric­son och Fri­da Hans­dot­ter med? Vad är en sha­ron? Hur myc­ket kos­tar det att skic­ka ett vy­kort? Vad an­vän­der man för nå­got när man dre­jar? Vad kal­las den del som brin­ner på ett ste­a­rin­ljus? Vil­ken vat­ten­led går ge­nom Vät­tern? Hur myc­ket kos­tar en li­ter ben­sin? Vad är en ba­ga­tell? I vil­ket land är Bag­dad hu­vud­stad? Det gäll­de även att kän­na igen flag­gor, fåg­lar, blom­mor och fis­kar.

I sam­band med täv­ling­en kun­de de del­ta­gan­de kö­pa ett mini­for­mu­lär till sin ti­o­kamp­spärm och då fanns fa­cit med.

Som ett sä­kert vår­tec­ken väl­kom­nas al­la ti­o­kam­pa­re till att ori­en­te­ra i Smed­by­sko­gen lör­da­gen den 22 april. Vill man va­ra ex­tra sä­ker på att kän­na igen al­la kart­teck­nen så ska man del­ta i den trä­ning som Väs­by Ori­en­te­rings­klubb ord­nar i Run­by den 19 april.

FO­TO: PRI­VAT

GÄLL­DE. Det gäll­de även att kän­na igen flag­gor, fåg­lar, blom­mor och fis­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.