Är var­ma­re kli­mat en is­kall ny­het?

Viivasbydirekt - - INSÄNDARE - FO­TO: MOSTPHOTOS

Hur ny­hets­vär­de­rar Sve­ri­ges Te­le­vi­sion (SVT) vår tids störs­ta ut­ma­ning? Hal­lands Ny­he­ter, med en upp­la­ga på 24 000 ex, pub­li­ce­ra­de år 2016 dub­belt så många ar­tik­lar om kli­ma­tet som rikstäc­kan­de SVT Ny­he­ter. 848 mot 424. Det fram­går av den nya rap­por­ten \” Var­ma­re kli­mat – is­kall ny­het?\”. Svens­ka Dag­bla­det pub­li­ce­ra­de tre gång­er så många kli­matar­tik­lar som SVT Ny­he­ter. Mänsk­lig­he­ten hål­ler på att för­stö­ra den en­da jord vi har att le­va på och SVT Ny­he­ter tycks tit­ta åt ett an­nat håll. Jag und­rar, SVT, när bör­jar era eko­no­miny­he­ter att speg­la he­la eko­no­min – även de sam­häl­le­li­ga mil­jö­kost­na­der­na bakom de stän­di­ga te­le­gram­men om ökad till­växt, stärkt bil­för­sälj­ning och sål­da flyg­sto­lar? Och när får vi ett stå­en­de in­slag om kli­mat­frå­gor­na - SVT Kli­mat­nytt – un­der ny­hets­tim­men mel­lan kl. 21 och 22?

Pon­tus Björk­man,

MIL­JÖ. Är in­te mil­jöfrå­gan till­räck­ligt in­tres­sant för SVT? Den frå­gan stäl­ler sig in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.