Klart med nya ten­nisba­nor i Väs­by

Viivasbydirekt - - SPORT - FO­TO: MOSTPHOTOS

Den så kal­la­de ”ten­nisfrå­gan” har va­rit ett hett äm­ne de se­nas­te åren. Men nu ver­kar det som att en lös­ning är i sik­te.

Än­da se­dan 2013 har frå­gan dryf­tats i oli­ka for­mer. Den blev aktuell ef­tersom de fy­ra ute­ba­nor­na i cen­tra­la Väs­by kom­mer att för­svin­na när Väs­by en­tré ska byg­gas. Där­med för­svann även Väs­by ten­nisklubb.

I stäl­let fu­sio­ne­ra­des VTK in i Sto­ra Wäs­by ten­nisklubb 2015, ef­ter ett krav av Väs­by kom­mun för att gå vi­da­re i ten­nissats­ning­en. Då fy­ra ba­nor sak­nats för SWTK, som fick in­kor­po­re­ra­de Väs­by ten­nisklubbs löf­ten om nya ten­nisba­nor, har frå­gan dis­ku­te­rats fli­tigt.

Att byg­ga ut de nu­va­ran­de lo­ka­ler­na vid Sto­ra Wäs- by gård var länge på ta­pe­ten, men de pla­ner­na rann till­fäl­ligt ut i san­den av oli­ka an­led­ning­ar. Där­ef­ter dis­ku­te­ra­des det oli­ka lös­ning­ar på ”ten­nisfrå­gan” i Väs­by. Men nu ver­kar sva­ret ha in­fun­nit sig. En­ligt ett av­tal mel­lan kom­mu­nen och SWTK kom­mer ten­nisklub­ben att få sex mil­jo­ner. Des­sa peng­ar be­ta­las ut som ett en­gångs­be­lopp och ska för­ut­sätt­nings­löst an­vän­das till nya in­ne­ba­nor vid de nu­va­ran­de lo­ka­ler­na.

I av­ta­let finns det fle­ra vill- kor såsom att all­män­he­ten ska er­bju­das till­gång och att de ska se­nast va­ra kla­ra 1 ju­ni 2020. Dess­utom re­ser­va­tio­ner om even­tu­ell åter­be­tal­ning om in­te av­ta­let upp­fylls.

Där­med ver­kar ”ten­nisfrå­gan” ha en lös­ning.

An­ders Ek­ström

AV­TAL. Ett av­tal mel­lan Väs­by kom­mun och Sto­ra Wäs­by ten­nisklubb gäl­lan­de nya ba­nor har nu teck­nats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.