P-bo­ten föl­jer med dig hem

Många svens­kar tar var­je år en bil­se­mes­ter el­ler hyr en bil på sin se­mester­des­ti­na­tion. Ibland kan bil­kö­ran­det med­fö­ra en par­ke­rings­bot, men många svens­kar slar­var med att be­ta­la ut­länds­ka bö­ter. Tror du att par­ke­rings­bo­ten från ut­lands­se­mestern kan ig­nor

Viivasbydirekt - - BIL & MOTOR - FO­TO: MOSTPHOTOS

Att få par­ke­ring­bö­ter ut­om­lands ska­par of­ta för­vir­ring. Många vet in­te rent prak­tiskt hur de ska gå till väga. Det le­der till att många bö­ter glöms bort el­ler strun­tas i, vil­ket kan stäl­la till med pro­blem.

– Att an­ta att du kom­mer un­dan med att in­te be­ta­la de par­ke­rings­bö­ter du fått un­der en se­mes­ter är ris­ka­belt. Det en­da vet­ti­ga är att be­ta­la bo­ten – vart du än rå­kar be­fin­na dig. Men till att bör­ja med bör du be­ta­la par­ke­rings­av­gif­ten så att du in­te får bö­ter över hu­vud ta­get, sä­ger An­ders Bäck, vd för Ea­syPark Sve­ri­ge. Se till att va­ra för­be­redd, ge­nom att lä­sa på in­nan och lä­ra kän­na se­mester­des­ti­na- ti­o­nens tra­fik- och par­ke­rings­reg­ler.

– Om du par­ke­rar olag­ligt el­ler und­vi­ker att be­ta­la för par­ke­ring så kom­mer vis­sa län­der an­vän­da hjullås el­ler till och med bog­se­ra bort din bil, be­rät­tar An­ders Bäck. Det bi­drar till ett ab­rupt slut på din idyl­lis­ka som­mar­se­mes­ter men kan en­kelt und­vi­kas ge­nom att be­ta­la för par­ke­ring när det krävs. Pa­tri­cia Lee Smith är Nor­disk Re­gi­o­nan­sva­rig på Eu­ro Par­king Col­lec­tion och han­te­rar al­la par­ke­rings­bö­ter på upp­drag av lo­ka­la re­ge­ring­ar och po­lis­de­par­te­ment över grän­ser­na. Hon tror att bi­lis­ter an­tar sig kun­na und­vi­ka par­ke­ring­bö­ter ba­ra för att for­don­sä­ga­re från and­ra län­der är svå­ra­re att spå­ra. Men så är det in­te. Par­ke­ring­fö­re­tag och lo­ka­la re­ge­ring­ar har väl­grun­da­de an­led­ning­ar till var­för de krä­ver be­tal­ning för bö­ter till­hö­ran­de ut­länds­ka fö­ra­re.

– Vi spå­rar var­je in­ci­dent ge­nom en stan­dard­pro­cess. Vi an­vän­der vå­ra re­sur­ser och krä­ver be­tal­ning även när fal­let går över till myn­dig­he­ter som Kro­no­fog­den, be­rät­tar Pa­tri­cia Lee Smith. Sam­ma reg­ler gäl­ler för al­la, oav­sett var for­do­net är re­gi­stre­rat, och det är vik­tigt för par­ke­rings­fö­re­tag att und­vi­ka skill­nad mel­lan na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la fö­ra­re. För­u­tom det så ska­par det po­si­ti­va ring­ar på vatt­net av lag­ly­dig­het och ge­ne­re­rar re­spekt för det be­rör­da lan­ders tra­fik­reg­ler.

Att an­ta att du kom­mer un­dan med att in­te be­ta­la de par­ke­rings­bö­ter du fått un­der en se­mes­ter är ris­ka­belt.

Att an­vän­da mo­bi­len för att be­ta­la sin par­ke­ring un­der­lät­tar på svensk mark, men det kan va­ra svårt ut­om­lands om vi in­te kän­ner till med vil­ken app som ska an­vän­das.

Allt fler stä­der mins­kar an­ta­let par­ke­rings­au­to­ma­ter till för­mån för mo­bi­la lös­ning­ar. I Kö­pen­hamn är ex- em­pel­vis par­ke­rings­sy­ste­met nu­me­ra helt di­gi­tal­se­rat, och fler eu­ro­pe­is­ka stä­der föl­jer ef­ter. Där­för är en god idé att re­dan in­nan kol­la vil­ka par­ke­rings­ap­par som gäl­ler i de stä­der du ska resa till. I de nor­dis­ka län­der­na samt i Tyskland, Ös­ter­ri­ke, Ita­li­en och Spa­ni­en kan du an­vän­da Ea­syParks app, bå­de för din eg­na bil och hyr­bi­len. Eri­ka Lin­dén Jans­son Be­hand­la ut­länds­ka par­ke­rings­bö­ter pre­cis som svens­ka, du slip­per in­te un­dan ba­ra för att du är ut­om­lands.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.