MER Det här ska du tän­ka på när du par­ke­rar ut­om­lands

Viivasbydirekt - - BIL & MOTOR -

TA RE­DA på vil­ka par­ke­rings­reg­ler som gäl­ler. Reg­ler­na gäl­ler li­ka myc­ket dig som för lo­kal­be­folk­ning­en.

TA RE­DA på vil­ka par­ke­rings­ap­par som er­bjuds i stä­der­na du ska be­sö­ka. Re­gi­stre­ra ett kon­to re­dan in­nan av­färd.

SPA­RA al­la par­ke­rings­kvit­ton. Par­ke­rar du med app finns de di­gi­talt på ditt kon­to.

FÅR DU en bot: be­ta­la. Du kom­mer in­te slip­pa ge­nom att åka hem till Sve­ri­ge.

VAR NO­GA med att par­ke­ra på rätt stäl­le. I många län­der an­vänds hjullås el­ler så bog­se­ras fel­par­ke­ra­de bi­lar bort. Det tar onö­digt myc­ket tid och är dyrt att lö­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.