Rum som vi­bre­rar av färg U

Viivasbydirekt - - BOSTAD - FO­TO: ALCRO FO­TO: BECKERS FO­TO: BECKERS

nder en lång tid styr­de de vi­ta ku­lö­rer­na över vå­ra hem. Stock­holms­vitt sam­sa­des med ce­ment och fond­väg­gar i café au lait, och en en­sam li­ten kud­de fick of­ta stå för all upp­märk­sam­het i ett i öv­rigt väl­digt mi­ni­ma­lis­tiskt rum. De da­gar­na går dock mot histo­ri­en, och nu bör­jar vi mer och mer att färg­läg­ga. Det är näm­li­gen ku­lö­rer­na i hem­met som om­slu­ter och ger den rö­da trå­den till in­red­nings­sti­len. Som för­stär­ker en käns­la och lyf­ter fram ar­ki­tek­tu­ren, en mö­bel el­ler en ac­ces­so­ar. För att ska­pa dy­na­mik är det en färg­fa­milj med fle­ra oli­ka ba­lan­se­ran­de ku­lö­rer som ger det mest lyc­ka­de re­sul­ta­tet. Men det kan ock­så va­ra så att de mest oför­ut­säg­ba­ra kom­bi­na­tio­ner­na är de som lyc­kas bäst. TA IN VÄR­MEN

En trend vi re­dan har sett myc­ket av är den där var­ma to­ner och käns­lor sam­sas. Sam­met, mjukt, bul­ligt och en käns­la av 1970-ta­let som sam­ar­be­tar med ori­en­ta­lis­ka in­flu­en­ser och som vi­sar att vi rör på oss och re­ser. Ku­lör­mäs­sigt må­lar vi djärvt i rö­da och ro­sa to­ner som går ton i ton. Ac­cent­fär­gen är gul. GÅ EF­TER KÄNS­LAN

Lugnt, har­mo­niskt och med en stor re­spekt till hant­ver­ket tar den här sti­len var­samt över vå­ra hem. Sti­lis­tiskt och spar­sma­kat, håll­bart och när­pro­du­ce­rat, med eko-gar­vat lä­der och fårull. Tänk yta med sam­ma struk­tur som på kor­gar, grov ju­te­väv och te­gel. Ku­lör­mäs­sigt ser vi grått, svart och varmt bei­ge. TA LÄRDOMAR AV HISTO­RI­EN

Den här tren­den vi­sar det per­son­li­ga och este­tis­ka. Här pra­tar vi sto­ry­tel­ling om hur och var­för och din per­son­li­ga re­la­tion till ting­en och ku­lö­ren som är vik­ti­ga­re än de gäl­lan­de tren­der­na. Tänk konst som fyl­ler väg­gar­na, de­sign, äk­ta mat­tor och ärv­da kle­no­der till de klas­sis­ka men väl så mo- Ärv­da kle­no­der mat­chas med klas­sis­ka dju­pa och vå­ga­de fär­ger. Vå­ga ta i och an­vänd li­te mer ovan­li­ga ku­lö­rer och färg­kom­bi­na­tio­ner hem­ma. di­ga ku­lö­rer­na korn­blått, plom­mon, sma­ragd­grönt och ci­trus. INRED MED GULDKANT

En kom­bi­na­tion av lyx och bo­hem där av­slapp­nat mö­ter det guld­kan­ta­de. Vi ser stormönst­rat och de­talj­rikt sam­ti­digt som mar­morn, ihop med de var­ma me­tal­ler­na som do­mi­ne­ras av mäs­sing, finns kvar. Blåa, grö­na och gu­la to­ner sam­sas här, och häm­tar in­spi­ra­tion från hav, land, sol och skog. EN SVUNNEN TID KOM­MER TILL­BA­KA

Mo­ta bort de mör­ka mol­nen vid ho­ri­son­ten med en re­jäl dos gla­mour och fram­tids­tro. Art décotren­den med Mi­a­mi­vib­bar bju­der på puls och lek­full­het, med vär­me och in­ten­si­tet. Gla­da ku­lö­rer som djup­nar i takt med att so­len går ner i ha­vet. Tur­ko­ser, ko­ral­ler och gult sym­bo­li­se­rar det skö­na li­vet, och trivs i säll­skap av vitt, svart, guld och sto­ra grö­na väx­ter.

Eri­ka Lin­dén Jans­son Lyx­ig och bo­he­misk blan­das med guld och na­tur­to­ner. Sam­met, mjukt, bul­ligt och med en käns­la av 1970-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.