MÄKLAR­FRÅ­GAN

Viivasbydirekt - - BOSTAD -

FRÅ­GA: Kan jag kö­pa en bo­stads­rätt åt min son och själv stå som äga­re?

SVAR: I da­gens bo­stads­brist så kan det en­da sät­tet för ung­do­mar­na att flyt­ta hem­i­från ge­nom att kö­pa en bo­stads­rätt. Pro­ble­met är att de kanske fort­fa­ran­de stu­de­rar, in­te har fast ar­be­te el­ler tjä­nar för li­te för att själ­va få lå­na av ban­ken.

Då kan en lös­ning va­ra att man som för­äl­der går in och hjäl­per till. Det kan man gö­ra ge­nom att va­ra med­lån­ta­ga­re och kanske be­lå­na sin egen fas­tig­het. Som lån­ta­ga­re blir man be­tal­nings­an­sva­rig so­li­da­risk med bar­net till ban­ken så kan det va­ra bra att upp­rät­ta ett regres­sions­av­tal. Det ger dig rätt att se­na­re ”dri­va in” peng­ar­na om du bli­vit tvung­en att be­ta­la till ban­ken på grund av att bar­net in­te skött be­tal­ning­ar­na.

Grund­tan­ken i de fles­ta bo­stads­rätts­för­e­ning­ar är att den som äger en lä­gen­het även är den som ock­så bor i lä­gen­he­ten. Där­för kan det stö­ta på patrull om det är so­nen som flyt­tar in om ba­ra du som för­äl­der står som äga­re.

Ett al­ter­na­tiv kan va­ra att man de­lar på ägan­det så att du står för 95 pro­cent och so­nen för 5 pro­cent. Man bör även, en­ligt mig, se till att stå med som de­lä­ga­re i bo­stads­rät­ten till dess att bar­net själv kan ta över lå­nen mot ban­ken. Sva­ran­de mäk­la­re Karin Sö­ka­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.