An­ta­res BK ha­de ett lyc­kat SM – igen

Viivasbydirekt - - SPORT - FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

Jag var stolt när jag tog med sil­ver­me­dal­jen i sko­lan.

An­ta­res BK och svens­ka mäs­ter­skap går bra ihop. Den lo­ka­la box­nings­klub­ben kam­ma­de ny­li­gen hem tre nya SM-me­dal­jer till den re­dan om­fat­tan­de sam­ling­en. An­märk­nings­värt var dess­utom att al­la de tre me­dal­jö­rer­na är re­la­tivt nya i spor­ten.

Ja, det är säl­lan som An­ta­res BK kom­mer hem tom­hän­ta. Ge­nom åren har box­nings­klub­ben ta­git många me­dal­jer i de svens­ka mäs­ter­ska­pen. I april 2016 tog till ex­em­pel An­ta­res tre SM-me­dal­jer i Väs­terås.

Ny­li­gen var tre av klub­bens yng­re med­lem­mar och täv­la­de i di­plom-SM i Halm­stad. Med sig hem till Upp­lands Väs­by blev det tre me­dal­jer.

David Ka­lisz, 11, från Grims­ta lyc­ka­des kni­pa ett sil­ver i sitt förs­ta svens­ka mäs­ter­skap.

– Jag kän­de li­te press, men mest var det kul att få vi­sa upp vad jag kun­de, sä­ger David som bör­ja­de med box­ning­en i sep­tem­ber för­ra året.

I fi­na­len i 48-ki­los­klas­sen var det nä­ra att det blev guld i de­bu­ten.

Men 11-åring­en fick nöja sig med sil­ver.

– Jag vann på slag, men ha­de för då­ligt fot­ar­be­te för att vin­na gul­det. Det kän­des än­då bra att ta sil­ver på di­plom-SM. Jag var stolt när jag tog med sil­ver­me­dal­jen i sko­lan da­gar­na ef­ter, sä­ger David som går i Bred­den­sko­lan. Le­o­nard Ti­ri­ti­dis gjor­de även han sitt förs­ta SM. Den 10-åri­ga Smed­by­so­nen har ba­ra kört box­ning se­dan no­vem­ber.

– Det är ro­lig och bra trä­ning, sä­ger Le­o­nard som dess­utom spe­lar fot­boll i BSK.

Le­o­nard lyc­ka­des ta ett brons i 38-ki­los­klas­sen.

– Det var en skön käns­la vid ring­en och att få kö­ra ett SM. Jag gjor­de en bra match med fi­na tek­nis­ka slag men mot­stån­da­ren ha­de bätt­re fot­ar­be­te, sä­ger Le­o­nard Ti­ri­ti­dis och fort­sät­ter.

– Det kän­des än­då stort med ett brons. Jag vil­le be­rät­ta det för al­la mi­na kom­pi­sar och tog med me­dal­jen till sko­lan. Jag kän­ner mig myc­ket mo­ti­ve­rad att fort­sät­ta med box­ning­en. En som är li­te mer ru­ti­ne­rad i sam­man­hang­et var Gi­gi Zar­di­ashvi­li från Sig­ma. Han tog brons för­ra året i sitt då förs­ta SM. Nu fick 13-åring­en yt­ter­li­ga­re ett brons till sam­ling­en. Ja­nos Sa­ros­sy.

– Jag var li­te ska­dad i ett fing­er så jag kun­de in­te rik­tigt ge allt. Jag ska­da­de mig i förs­ta mat­chen och kör­de se­min med svul­len hand, be­rät­tar Gi­gi Zar­di­ashvi­li.

Men Gi­gi tog än­då brons i 50-ki­los­klas­sen.

– Det känns ro­ligt fak­tiskt, jag har ju ba­ra kört box­ning­en ett drygt år. Re­dan nu har jag två me­dal­jer i di­plom-SM och en me­dalj till från en an­nan täv­ling. Det ska bli kul att fort­sät­ta trä­na och täv­la, sä­ger Gi­gi Zar­di­ashvi­li. Trots att box­ar­na ba­ra kört spor­ten en kort tid så slog allt­så An­ta­res till igen. Yt­ter­li­ga­re me­dal­jer till den fram­gångs­ri­ka klub­ben och nya se­ger­bil­der att sät­ta upp i klubb­lo­ka­len i Smed­by.

– Jag är jät­te­nöjd, de har ju ba­ra box­at en kor­ta­re tid. Fle­ra av mot­stån­dar­na har kört box­ning myc­ket läng­re än vå­ra killar, sä­ger Ja­nos Sa­ros­sy som är hu­vud­trä­na­re och klub­bens grun­da­re.

An­ders Ek­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.