Upp­lands Väs­by har ny kyr­ka

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

fter hög­mäs­san i sön­dags för två vec­kor se­dan sam­la­des folk ut­an­för Fres­ta kyr­ka för att med­ver­ka då pil­grims­le­den Bir­gitta­vand­ring­en skul­le in­vi­gas.

Ef­ter att Kaj­sa Fran­ke fram­fört en el­dig in­vig­nings­rit med röt­ter från 1200-ta­let häl­sa­de kyr­ko­her­de Hå­kan Si­mons­son al­la väl­kom­na med bland an­nat or­den ”Her­ren är min her­de” då Hå­kan vi­sa­de sin her­destav.

Sta­ven har han fått av för­re pros­ten i Sol­len­tu­na, An­ders Roos. Sta­ven kom­mer från ett oliv­träd ut­an­för Bet­le­hem. Pil­grims­le­den Bir­gittav and­ring­en in­vig­des av Mathias Boh­man (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Upp­lands Väs­by.

– Svens­ka kyr­kan, Fres­ta för­sam­ling och Upp­lands Väs­by kom­mun har till­sam­mans an­lagt le­den. Sköld­no­ra gård, som lig­ger in­te långt här­i­från, är med störs­ta san­no­lik­het plat­sen där He­li­ga Bir­git­ta föd­des. Jag hop­pas och tror att de som kom­mer att vand­ra le­den skall kän­na histo­ri­ens ving­slag och kanske ock­så He­li­ga Bir­git­tas när­va­ro un­der vand­ring­en i hen­nes fot­spår. Bir­gitta­vand­ring­en kan va­ra en re­kre­a­tion för bå­de kropp och själ, för­kla­ra­de Mathias Boh­man. Ef­ter att sop­pa ser­ve­rats sam­la­des de som vil­le vand­ra le­den till­sam­mans. Två grup­per ut­gick, en för en läng­re vand­ring och en för en nå­got kor­ta­re, allt ef­ter vad man or­ka­de och ha­de tid till. Längs le­den finns tolv oli­ka plat­ser för ef­ter­tan­ke och med oli­ka ord att re­flek­te­ra över. Ef­ter cir­ka sex kilo­me­ter sam­la­des man vid Klipp­kyr­kan vid öst­ra de­len av Norr­vi­ken/Kvarn­vi­ken för in­vig­ning, bön och natt­vard, samt sång av Frestakö­ren.

– När en ny kyr­ka in­vigs knac­kas det tre gång­er på kyrk­por­ten, men nu hand­lar det om en kyr­ka ut­an port. Det blir kon­trakts­prost Kris­ter Kap­pel från Sol­len­tu­na som knac­kar med sta­ven tre gång­er på al­ta­ret, en stor sten, för att sym­bo­li­se­ra att Klipp­kyr­kan nu är in­vigd. Klipp­kyr­kan kom­mer att kun­na bo­kas till bå­de dop, bröl­lop och and­ra hög­tid­li­ga stun­der, be­rät­ta­de Hå­kan Si­mons­son, men na­tur­ligt­vis kan man kom­ma dit själv när man vill.

Bir­gitta­vand­ring­en kan va­ra en re­kre­a­tion för bå­de kropp och själ.

Mi­chael Folmer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.