Po­li­ti­ker kri­tisk mot po­lis­bud­get

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

Nor­rortspo­li­sen be­räk­nas gå back 15 mil­jo­ner kro­nor på års­ba­sis. Nu pro­te­ste­rar fle­ra sty­ran­de nor­rorts­po­li­ti­ker i en ge­men­sam de­battar­ti­kel och vill att re­ge­ring­en till­för mer peng­ar.

– Vi är rent choc­ka­de av sig­na­ler­na om ned­drag­ning­ar, sä­ger Mathias Boh­man (S), kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Väs­by.

Trots skil­da par­ti­till­hö­rig­he­ter har kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­den i Val­len­tu­na, Ös­terå­ker, Tä­by, Sol­len­tu­na, Väs­by och Sig­tu­na sig­ne­rat en ge­men­sam, kri­tisk de­battar­ti­kel mot att po­lis­om­rå­de Stock­holm nord, där Väs­by in­går, kan be­hö­va skä­ra ned med fle­ra mil­jo­ner kro­nor.

”Det är oac­cep­ta­belt och oan­sva­rigt att ge­nom­fö­ra be­spa­ring­ar i ett po­lis­om­rå­de som Stock­holm nord, där si­tu­a­tio­nen i dags­lä­get re­dan är myc­ket an­strängd”, skri­ver de i Svens­ka Dag­bla­det den 17 mars.

– Sig­na­len om ned­drag­ning­en är väl­digt all­var­lig och oro­väc­kan­de, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Väs­by, Mathias Boh­man (S) och fort­sät­ter:

– Det väc­ker frå­gor om hur det ska se ut med po­lis­be­man­ning­en i Väs­by och vil­ka för­ut­sätt­ning­ar det finns för sä­ker­het och trygg­het. Det var där­för jag och and­ra ord­fö­ran­den gick ut så skarpt och hårt i vår de­battar­ti­kel. Po­li­sen är en för­ut­sätt­ning för en trygg­hets­ska­pan­de känsla och de­ras när­va­ro är helt av­gö­ran­de. Po­lis­om­rå­de Stock­holm Nord om­fat­tar Norr­täl­je, Tä­by, Sol­na, Jär­fäl­la, Rin­ke­by, Väl­ling­by och Sol­len­tu­na. Bud­ge­ten är på drygt 800 mil­jo­ner, men en­ligt om­rå­des­che­fen Pa­trick Ung­sä­ter pro­gno­sti­se­ras ett un­der­skott på 15 mil­jo­ner kro­nor.

– Som du för­står kan myc­ket hän­da un­der ett år som på­ver­kar vår bud­get. Lä­get är all­var­ligt om inga nya peng­ar till­förs i vår- el­ler höst­bud­ge­ten, men vi är in­te där än­nu. På li­te läng­re sikt kom­mer vi att ut­veck­la och ef­fek­ti­vi­se­ra vår verk­sam­het på en rad punk­ter som även in­ne­bär ra­tio­na­li­se­ring och mins­ka­de kost­na­der, sä­ger han i ett mejl.

Sam­ti­digt un­der­stry­ker han vik­ten av kom­mu­ner­nas fö­re­byg­gan­de ar­be­te för att skapa trygg­het:

– Fler po­li­ser, ab­so­lut, men ock­så al­lo­ke­ring av re­sur­ser till fäl­ta­re och so­ci­al­ar­be­ta­re för att job­ba med ung­do­mar i risk­zo­nen. Även and­ra brotts­före­byg­gan­de in­sat­ser från kom­mu­ner och stads­de­lar spe­lar in.

Po­li­ti­ker­na som har skri­vit un­der de­battar­ti­keln an­vän­der dock siff­ran 18 mil­jo­ner kro­nor, in­te 15 mil­jo­ner.

– Det är otro­ligt myc­ket peng­ar och det är klart att det ska­par oro och fru­st­ra-

Det är in­te okej att gö­ra yt­ter­li­ga­re ned­drag­ning­ar.

ti­on, sä­ger Mathias Boh­man. Det är in­te okej att gö­ra yt­ter­li­ga­re ned­drag­ning­ar, po­li­sen be­hö­ver tvärtom mer re­sur­ser i Väs­by, Sig­tu­na och Sol­len­tu­na. Vad gör du åt sa­ken, ut­ö­ver att skri­va de­battar­tik­lar?

– Vi för en tät di­a­log med po­li­sen bå­de på po­li­tik­si­dan och tjäns­te­man­na­si­dan. Kom­mun­di­rek­tö­ren har re­gel­bun­den di­a­log med lo­kal­po­lis­che­fen Emil Andersson över­lag kring po­li­sens ar­be­te, hur vik­ti­ga de är i Väs­by och om po­lisnär­va­ron. Vad hop­pas ni upp­nå ge­nom de­battar­ti­keln?

– Jag hop­pas att den ska le­da till en de­batt om po­lis­re­sur­ser­na och att al­la be­rör­da får upp ögo­nen för att en gräns är pas­se­rad. Det går in­te att gö­ra yt­ter­li­ga­re ned­drag­ning­ar.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

POLISNÄRVA­RO. Krävs i Nor­rort. Här lo­kal­po­lis­che­fen Emil Andersson på Hu­go Sa­bels torg 2016.

FOTO: MARIA LILJA/DI­REKT­PRESS

Pa­trick Ung­sä­ter, po­lis­chef Stock­holm Nord.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

Mathias Boh­man (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.