Ose­ri­ö­sa hant­ver­ka­re i Väs­by

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Nu har det åter­i­gen bli­vit sä­song för kring­re­san­de hant­ver­ka­re i Väs­by. Kom­mu­nen går ut med en upp­ma­ning till med­bor­gar­na att in­te an­li­ta dem ef­tersom de ses som ose­ri­ö­sa i sin ut­öv­ning och ska­par myc­ket ex­tra­ar­be­te. Var­je år kos­tar av­hys­ning­ar­na kom­mu­nen myc­ket peng­ar för bland an­nat av­spärr­ning­ar, sa­ne­ring, om­hän­der­ta­gan­de och skrot­ning av for­don som läm­nats kvar.

Hant­ver­kar­na bru­kar knac­ka dörr och er­bju­da tjäns­ter som re­no­ve­ring, träd­gårds­sköt­sel, as­faltslägg­ning och sten­ar­be­ten. Men of­ta för­svin­ner de med peng­ar­na in­nan upp­dra­get är slut­fört. Ett bra sätt att gö­ra det mind­re at­trak­tivt för dem att eta­ble­ra sig här, är att in­te kö­pa de­ras tjäns­ter, skri­ver kom­mu­nen.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING/ARKIVBILD

LÄGER. Hant­ver­kar­nas cam­ping vid tra­fik­plats Hag­bylund, som­ma­ren 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.