Plus och mi­nus med ny hand­bok

För förs­ta gång­en se­dan 1986 ska det tas fram en ny kyr­ko­hand­bok av Svens­ka kyr­kan. Det finns de som va­rit bå­de po­si­ti­va och ne­ga­ti­va till det för­slag som nu ligger på bor­det. Eds för­sam­lings kyr­ko­her­de Christo­fer Wil­son gör i stort sett tum­men upp för fö

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­[email protected]­rekt­press.se

– Jag är po­si­tiv till an­sat­sen och myc­ket i för­sla­get, sä­ger kyr­ko­her­den Christo­fer Wil­son.

Dis­kus­sio­nen om en ny kyr­ko­hand­bok har på­gått i åra­tal. Det bör­ja­de med att kyr­kan vil­le ha ett mer in­klu­de­ran­de språk i kyr­ko­hand­bo­ken och vil­le an­pas­sa hand­bo­ken till bi­be­lö­ver­sätt­ning­en från år 2000.

Se­dan dess har det kom­mit bå­de kri­tik och upp­skat­tan­de or­da­lag från oli­ka håll om hur den nya kyr­ko­hand­bo­ken ut­for­mats. Christo­fer Wil­son ser att det i grova drag finns två lä­ger. De mer kon­ser­va­ti­va som in­te vill för­änd­ra språket allt­för myc­ket, och de som vill för­änd­ra.

– De ser språket som sta­tiskt. El­ler som nå­got som för­änd­ras med ti­den, nå­got dy­na­miskt, sä­ger han.

Själv tyc­ker han att språket fak­tiskt kan för­änd­ras med ti­den. Men sam­ti­digt ser han en po­äng i att vis­sa mer ål­der­dom­li­ga ut­tryck har en tyngd som har ett vär­de. För­änd­ra går bra, men det ska ock­så ske med ef­ter­tan­ke.

– På den punk­ten kan jag ge mot­stån­dar­na till för­sla­get rätt, sä­ger Christo­fer Wil­son.

Han på­pe­kar ock­så att språket för­änd­rats he­la ti­den.

– Vad som är helt ur­sprung­ligt vet egent­li­gen ing­en, me­nar han.

An­nan kri­tik har kom­mit från kyr­ko­mu­si­ker­na, bland an­nat om att det kund ha lagts li­te mer mö­da på mu­si­ken. Där un­der­stry­ker Christo­fer Wil­son att han egent­li­gen in­te har nå­gon åsikt, ef­tersom han in­te är mu­si­ker, men med­ger att kyr­ko­mu­si­ker­na i Eds för­sam­ling haft syn­punk­ter.

– Men de är in­te spe­ci­ellt jät­te­upp­rör­da. I det för­slag som lagts fram är det myc­ket som är bra, sä­ger Christo­fer Wil­son.

FO­TO: MOSTPHOTOS

DE­BATT. Mest om­strid­da i nya kyr­ko­hand­bo­ken ver­kar de nya mu­si­kar­range­mang­en va­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.