Rå­det i bygg­lovs­djung­eln: ring el­ler mej­la kom­mu­nen

Viivasbydirekt - - Nyheter - FO­TO: UPPLANDS VÄSBY KOM­MUN

En spal­jé krä­ver in­te bygg­lov, men om spjä­lor­na sit­ter för tätt så räk­nas det som ett plank. Sam­ma sak om du läg­ger tak på per­go­lan.

Det är in­te ba­ra vår­träd­går­den som kan va­ra en snå­rig djung­el, utan även bygg­lovs­reg­ler­na.

– Vad du än ska gö­ra så tyc­ker jag att du ska pra­ta med oss, sä­ger Väs­bys bygg­lovs­chef Erik Ols­son.

Det är ba­ra ”be­ty­dan­de och av­se­vär­da för­änd­ring­ar” på ditt hus som krä­ver bygg­lov. Men vad ex­akt är det?

– Det är där­för det är bätt­re att ringa el­ler mej­la till oss in­nan du gör nå­got. Det finns mas­sor av tillämp­ning­ar av reg­ler­na. All in­for­ma­tion finns på hem­si­dan, men vem or­kar lä­sa ige­nom allt det? sä­ger Upplands Väsby kom­muns bygg­lovs­chef Erik Ols­son.

Det bäs­ta för bå­de bygg­lovs­hand­läg­gar­na och med­bor­gar­na är fy­sis­ka mö­ten, som mins­kar ris­ken för miss­för­stånd. Där­för ar­ran­ge­rar bygg­lov­sen­he­ten två in­for­ma­tions­mö­ten i vår, där även bygg­lovs­hand­läg­ga­re finns på plats för att sva­ra på åhö­rar­nas spe­ci­fi­ka frå­gor. Det förs­ta mö­tet gick av sta­peln i mars och ha­de sär­skilt fo­kus på at­te­falls­hus. Det and­ra äger rum ons­da­gen den 26 april, nu med in­rikt­ning mot så­da­na ty­pis­ka bygg­pro­jekt som folk får för sig att dra igång på se­mestern: tak­ku­pa, trap­pa, plank, sta­ket, al­ta­ner, fa­sa­dänd­ring­ar med me­ra.

– Vid den tid­punk­ten kom­mer folk att ha hun­nit ut i träd­går­dar­na och kom­mit på allt nytt de vill gö­ra. Det upp­står ett him­la snick­ran­de, fe­jan­de och re­no­ve­ran­de ef­ter en hel vin­ter, sä­ger Erik Ols­son. En ty­pisk som­martrend är att många Väs­by­bor ring­er till bygg­lov­sen­he­ten på mån­da­gen och frå­gar om det krävs bygg­lov för ex­em­pel­vis en al­tan. INFOKVÄLL. Bygg­lov­sen­he­ten in­for­me­ra­de om at­te­falls­hus i mars. Den 26 april blir det in­for­ma­tion om ty­pis­ka som­mar­bygg­pro­jekt.

– Då har de i många fall stått vid gril­len på fre­dags­kväl­len och pra­tat om allt de ska byg­ga, och så sät­ter de igång di­rekt på hel­gen utan att ha an­sökt om bygg­lov el­ler kol­lat upp om det be­hövs, sä­ger Erik Ols­son. Det finns mas­sor av änd­ring­ar som in­te krä­ver bygg­lov, men det är vik­tigt att ha kun­skap om vad som fak­tiskt krä­ver det. Att at­te­falls­reg­ler­na in­te är helt okom­plice- ra­de har till ex­em­pel bli­vit mer känt.

– At­te­fallsan­sök­ning­ar­na blir bätt­re och bätt­re. Folk för­står att det in­te ba­ra är att smäl­la upp ett li­tet hus i träd­går­den. De för­står att de be­hö­ver sö­ka kun­skap och att den kun­ska­pen finns på kom­mu­nen, sä­ger Erik Ols­son.

Char­lot­te År­ling Erik Ols­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.