G

Viivasbydirekt - - Golf -

ol­fens krisår har kling­at av. Ef­ter nio dyst­ra år på 2000-ta­let spe­lar allt fler golf igen, men de är en bit kvar till re­kor­då­ret 2004 då för­bun­det räk­na­de in 554 293 med­lem­mar. Näs­tan 10 000 med­lem­mar till­kom för­ra året och hål­ler tren­den i sig finns det snart en halv mil­jon golf­med­lem­mar run­tom i Sve­ri­ge.

Siff­ran 2016 var 486 631, en­ligt Golf­för­bun­det. Or­sa­ken till upp­gång­en står san­no­likt att fin­na i de del­vis be­spot­ta­de bo­la­gen Top Tee, Hu­vud­sta­den med fle­ra, som ska­pa­de pa­ket­lös­ning­ar med med­lem­skap på fle­ra ba­nor sam­ti­digt. Nu­me­ra är det få eta­ble­ra­de golf­klub­bar som in­te in­gått sam­ar­bets­av­tal med and­ra klub­bar. Som ex­em­pel er­bju­der Sol­len­tu­na GK i sitt med­lem­skap spel­möj­lig­he­ter på Bro-Båls­ta GK och Tä­by GK. Wäs­by GK har sam­ar­be­ten med Vik­sjö GK och Trox­ham­mar GK. Dock finns det två si­dor av myn­tet. En del klub­bar har gått i gra­ven el­ler fått pro­blem på grund av ut­veck­ling­en. Och To­bi­as Berg­man, chefre­dak­tör på tid­ning­en Svensk Golf, ser spe­lar­na som de sto­ra vin­nar­na.

– Klub­bar­na har an­pas­sat sig ef­ter spe­lar­nas öns­ke­mål, sä­ger To­bi­as Berg­man och tror att fler spe­la­re kom­mer att hit­ta till­ba­ka till gol­fen.

En­da ne­ga­ti­va siff­ran i för­bun­dets sam­man­ställ­ning är att spe­lan­de kvin­nor mins­kar pro­cen­tu­ellt. Fler kvin­nor spe­lar, men ök­ning­en bland män är stör­re. Knappt 28 pro­cent på ba­nor­na är kvin­nor och för­bun­det dri­ver se­dan ett par år Vi­sion 50–50.

Om fler gol­far i år kom­mer vi att se än­nu fler la­ser­ki­ka­re och kloc­kor med av­stånds­mä­ta­re till flag­gor­na. Vil­ket ock­så är en ut­veck­ling med för- och nack­de­lar. Ti­den för en gol­frun­da är all­tid ett sam­tal­säm­ne. Då är det väl märk­ligt att gol­fa­re an­ser sig ha tid att på var och varan­nan fair­way jäm­fö­ra si­na hjälp­me­del. El­ler?

Och vär­re, el­ler ro­li­ga­re, blir det. To­bi­as Berg­man ”ser ing­en hejd på den tek­nis­ka ut­veck­ling­en” och be­rät­tar om te­le­fo­nen som kopp­las till klub­ban, för att du ska kun­na få fram re­le­vant sta­tistik kring di­na slag. Jon­ny Andersson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.