C

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

arl-Jo­han Da­ni­els­son i Mell­byst­rand är en av de VW-äga­re i Sve­ri­ge som fått sin mo­tor åt­gär­dad ef­ter VW:s ut­släpps­fusk. Men ba­ra en vec­ka ef­ter upp­da­te­ring­en blev hans Golf 1,6 TDI-12 kraft­lös och bär­ga­des till när­mas­te verk­stad. Den ha­de då rul­lat 8 900 mil. – Jag kör­de på E6:an när mo­torn bör­ja­de för­lo­ra kraft. När en var­nings­lam­pa tän­des sväng­de jag av vägen och ring­de en bär­ga­re, be­rät­tar Carl-Jo­han.

Bi­len togs till To­veks Bil i Var­berg där EGR-ven­ti­len byt­tes ut till en kost­nad av 11 000 kro­nor. Verk­sta­den häv­da­de att det in­te ha­de nå­got sam­band med den nya mjuk­va­ran. EGR-sy­ste­met åter­cir­ku­le­rar av­ga­ser­na till­ba­ka till cy­lin­dern för att få re­na­re ut­släpp. Fel på EGR-ven­ti­len är ing­et ovan­ligt, men Carl-Jo­han är in­te en­sam om att få pro­blem kort ef­ter VW:s mo­torupp­da­te­ring.

Tys­ka me­di­er har upp­märk­sam­mat att fle­ra VW-äga­re rap­por­te­rar att mo­torn tap­par ork ef­ter VW:s upp­da­te­ring, med dy­ra re­pa­ra­tio­ner som följd. En­ligt Andreas Cron­hjort, do­cent i för­brän­nings­mo­tor­tek­nik på Kung­li­ga Tek­nis­ka Hög­sko­lan i Stock­holm, är det rim­ligt att tän­ka sig att be­last­ning­en på EGR-ven­ti­len ökar med VW:s mjuk­va­ru­upp­da­te­ring.

– Vill man sän­ka NOx-ut­släp­pen är det san­no­likt med mer EGR-ak­ti­vi­tet. Det sän­ker för­brän­nings­tem­pe­ra­tu­ren som ger läg­re NOx-ut­släpp, men även mer sot­par­tik­lar. Det in­ne­bär dub­bel be­last­ning för EGR-sy­ste­met – dels mer ar­be­te, dels mer sot­par­tik­lar som kan sät­ta igen EGR­ven­ti­len, för­kla­rar han.

Men det är in­te ba­ra EGR-sy­ste­met som ris­ke­rar att ge dy­ra re­pa­ra­tio­ner, en­ligt Andreas Cron­hjort.

–Med den öka­de mäng­den sot­par­tik­lar finns det ock­så en risk att livs­läng­den på par­ti­kel­filt­ret mins­kar.

Mar­cus Tho­mas­folk, in­for­ma­tions­chef på VW Sve­ri­ge, be­kräf­tar att EGR-ak­ti­vi­te­ten ökar ef­ter upp­da­te­ring­en, men till­ba­ka­vi­sar på­stå­en­det om att det skulle på­ver­ka drift­sä­ker­he­ten.

– Al­la des­sa för­änd­ring­ar har in­te nå­gon av­gö­ran­de in­ver­kan på livs­läng­den och det­ta har tes­tats nog­grant. En­ligt VW Sve­ri­ge är det in­te ak­tu­ellt att in­fö­ra en ut­ö­kad mo­t­or­ga­ran­ti, men man öpp­nar än­då för att äga­re som drab­bas av lik­nan­de fel kan få kom­pen­sa­tion.

Se­dan Carl-Jo­han Da­ni­els­son kon­tak­tat sin lo­ka­la verk­stad i La­holm, som ut­för­de mo­torupp­da­te­ring­en, har han bli­vit lo­vad er­sätt­ning för de kost­na­der han haft i sam­band med mo­tor­felet. Nils Svärd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.