Boll­stanäs SK fyl­ler 95 år

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 -

Minns jag rätt ha­de gub­bar­na först ett ba­stumö­te.

Boll­stanäs SK fyl­ler 95 år den 1 maj och är kom­mu­nens störs­ta för­e­ning. An­nat var det på den ti­den Kjerstin Björk­man re­a­ge­ra­de på Väs­by IK:s över­sit­tar­fa­so­ner och väl­te ett bord över kommun­gran­nens re­pre­sen­tan­ter.

Boll­stanäs SK grun­da­des 1922. Ini­ti­a­ti­vet togs av vux­na och ung­do­mar från byg­den, stöd­da av stock­hol­ma­re som fun­nit en idyll vid Norr­vi­kens strand och bygg­de som­mar­hus in­till träd­gårds­od­ling­ar­na. Fot­boll för poj­kar och korg­boll för flic­kor var de förs­ta gre­nar­na.

Det­ta var fö­re Tom­my och Kjerstin Björk­mans tid. Han väx­te upp på Ka­nal­vä­gen, hon i ett små­bru­kar­hem längs Val­len­tu­na­vä­gen.

Ing­en av dem har min­nen av korg­boll, men Kjerstin vet att en korg åter­fanns, vil­ket in­di­ke­ra­de att för­la­gan till bas­ket spe­lats. Främst var det än­då fot­boll på Boll­stanäs Gär­de som gäll­de.

– Pla­nen låg 10-15 me­ter ifrån det som är A-plan i dag, höf­tar Tom­my, som i do­ku­ment sett att han var in­skri­ven i klub­ben 1944, som 10-åring.

– Vi var in­te många, fort­sät­ter han. Vi var in­te ens tio ele­ver i var­je klass, inga 2530 som i dag. Vi spe­la­de in­te se­ri­e­spel, men mat­cher då och då. Jag ha­de en ku­sin i Hu­vuds­ta IS, de kom ut och spe­la­de mot oss. Spe­ci­ellt med just den mat­chen var att Solna­klub­ben ha­de en spe­la­re som skul­le bli en av svensk fot­bolls sto­ra pro­fi­ler – Kurt Ham­rin.

På vint­rar­na spe­la­des bandy på Norr­vi­ken. Isen fun­ge­ra­de även som dans­ba­na, bland an­nat i an­slut­ning till en återkomman­de skid­täv­ling.

Just en dansaf­ton 1951 tän­des lå­gan mel­lan Tom­my och Kjerstin. De var med i oli­ka SSU-för­e­ning­ar som ha­de ge­men­sam fest. Han var 16, hon 14 år.

1958 gif­te de sig. Så dags ha­de Tom­mys ta­lang ta­git ho­nom till en an­nan ni­vå. Han var hoc­key­mål­vakt i Djur­går­den och vann sex ra­ka SM-guld, sä­song­er­na 1957/58–1962/63. Så hål­ler vi oss fast vid BSK är hust­run en stör­re klubb­pro­fil. Det­ta trots mått­ligt in­tres­se av att id­rot­ta. 1969 klev Kjerstin in på kans­li­et och blev kansli­chef. Länge ha­de klub­ben ba­lan­se­rat på en skör tråd och Kjerstin kon­sta­te­rar att: ”det var ett fot­bollslag och ett ba­stugäng. Runt 20 med­lem­mar”.

Då var det nä­ra att klub­ben la­des ner.

– Minns jag rätt ha­de gub­bar­na först ett ba­stumö­te, se­dan skul­le be­slut fat­tas.

Stig Boström vil­le hål­la liv i klub­ben. Lennart Ham­marstedt var re­do att ge upp.

– Egent­li­gen var de som ler och lång­halm, kon­sta­te­rar hon.

Att ”rätt fa­lang” vann vet vi i dag. Från 1970 till 1990 nä­ra på dubb­la­des an­ta­let in­vå­na­re i Upp­land Väs­by – 19 000 blev 36 000. Många bo­sat­te sig i kom­mun­de­len Odenslun­da/Boll­stanäs. BSK häng­de med.

– Barn och ung­do­mar ström­ma­de till, vik­ti­gast var att få in för­äld­rar­na. Vi var duk­ti­ga i den re­kry­te­ring­en, med många för­äld­rar blev verk­sam­he­ten bra.

Plöts­ligt tog BSK plats. Med­lem­mar­na an­såg sig ha torrt på föt­ter­na när man i för­hand­ling­ar om plan- och hall­ti­der vil­le ha mer. Det upp­skat­ta­de in­te Väs­by IK.

– Det var tufft för ledare att i sam­tal för­de­la ti­der. Ock­så för mig. Jag vet att många tyckte: ”Fan, ska den där kär­ring­en läg­ga sig i allt”. Men vil­le vi ha yt­ter­li­ga­re två ti­der skul­le Väs­by all­tid ha tre, det var in­te rätt­vist tyckte jag. Hon re­fe­re­rar till ett mö­te där en Väs­by IK-re­pre­sen­tant sa: ”När vi ta­git vårt kan väl ni ta res­ten”. Då rann ils­kan över.

– Jag tål­de det in­te. Jag res­te mig upp och väl­te bor­det över dem.

1991 fick Kjerstin, un­der ”trå­ki­ga for­mer”, spar­ken. Hon har i dag ing­en in­syn i klub­ben, men tror sig se ett pro­blem.

– Man tar på sig sto­ra pro­jekt och är för få för att ro dem i land. Fler mås­te hjäl­pas åt. Jonny An­ders­son

FOTO:JONNY AN­DERS­SON

URKLIPP. Klipp­böc­ker­na in­ne­hål­ler en bland­ning av BSK-histo­ria och Tom­mys många år som hoc­key­mål­vakt i Djur­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.