30 upp­sag­da på Sol­na press­gju­te­ri

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 -

Sol­na press­gju­te­ri har fun­nits i Upp­lands Väs­by se­dan sex­tio­ta­let men om ett halv­år slår fa­bri­ken igen. Den nya äga­ren, kon­cer­nen Ages, har sagt upp he­la per­so­nal­styr­kan om 30 per­so­ner ef­ter att ha gått mis­te om ett vik­tigt kon­trakt.

– Det är jät­te­då­lig stäm­ning, det finns ing­en mo­ti­va­tion kvar, sä­ger en an­ställd.

Sol­na press­gju­te­ri, nu­me­ra Ages Casting Sol­na AB, har va­rit verk­samt i Upp­lands Väs­by se­dan sex­tio­ta­let och köp­tes för tre år se­dan upp av gju­te­ri­kon­cer­nen Ages.

Här på Truck­vä­gen i Skäl­by job­bar 30 per­so­ner med att press­gju­ta gods i alu­mi­ni­um och zink, ex­em­pel­vis for­dons­de­lar. Ett fö­re­tag som står för en stor del av om­sätt­ning­en är Vol­vo last­vag­nar.

Veckan in­nan påsk blev plöts­ligt he­la per­so­na­len upp­sagd på ett brä­de. För­kla­ring­en är att pro­duk­tio­nen, och där­med lön­sam­he­ten, gick ned ef­ter som­ma­ren då de gick mis­te om ett stort upp­drag hos Vol­vo.

– Kun­den finns kvar, men de val­de att läg­ga just det här job­bet på nå­gon an­nan. Vårt re­sul­tat un­der and­ra halv­å­ret gick ned, och vi ser in­te att vi kan fyl­la igen det tap­pet på kort tid, anger kon­cer­nens vd Mag­nus Björn som för­kla­ring. Ned­lägg­ning­en av fa­bri­ken fanns ald­rig med i pla­nen när fa­bri­ken köp­tes, sä­ger han:

– Man kö­per in­te en dyr fa­brik för att tre år se­na­re läg­ga ned den. Det är ing­et vi vill. Det är otro­ligt led­samt och många i per­so­na­len har job­bat där väl­digt länge.

De som har ar­be­tat på fa­bri­ken länge har sex må­na­ders upp­säg­nings­tid, och när den sis­ta har gått stängs den. Stäm­ning­en är nu allt an­nat än mun­ter.

– Det är in­te alls ro­ligt, det är så många som drab­bas. Många är helt ne­re i skor­na, de vet in­te vad de ska hit­ta på. Det är jät­te­då­lig stäm­ning, det finns ing­en mo­ti­va­tion kvar att ar­be­ta. Vi kom­mer att tap­pa gente­mot kun­der­na, sä­ger en an­ställd som vill va­ra ano­nym.

Han är kri­tisk mot kon­cern­led­ning­ens han­te­ring av ned­lägg­ning­en, som han an­ser kom ut­an för­var­ning. Även om per­so­na­len har miss­tänkt att någon­ting har va­rit på gång se­dan den gam­la vd:n plöts­ligt sa­de upp sig i no­vem­ber och bå­de eko­no­mi­che­fen och kva­li­tets­che­fen se­der­me­ra har slu­tat.

– Den nya vd:n har in­te vi­sat in­tres­se för att byg­ga upp en ny or­ga­ni­sa­tion, sä­ger den an­ställ­de.

De­lar av gju­te­ri­ets res­te­ran­de produktion kan nu kom­ma att flyt­tas till Ages övri­ga fa­bri­ker i söd­ra Sve­ri­ge.

– Men i slutän­dan be­stäm­mer kun­den, sä­ger Mag­nus Björn. Den an­ställ­de tyc­ker att upp­säg­ning­ar­na och pro­duk­tions­flyt­ten har skötts då­ligt.

– De bor­de först ha flyt­tat job­ben och se­dan sagt upp fol­ket. Det är helt ga­let, och det är in­te ba­ra jag som tyc­ker det.

Vart de 30 upp­sag­da ska ta vä­gen är oklart. Men det finns ru­ti­ner kring så­da­na här si­tu­a­tio­ner, sä­ger Mag­nus Björn.

– Fac­ket har ett trygg­hets­råd och ar­bets­för­med­ling. Kan vi hjäl­pa till på nå­got sätt så gör vi det. Vi har ju and­ra verk­sam­he­ter, om nå­gon är in­tres­se­rad av att flyt­ta från Upp­lands Väs­by kan vi tit­ta på om det går att ord­na jobb där.

Char­lot­te År­ling

FOTO: AN­NA WET­TER­GÅRD

SLU­TAR. Ages Casting Sol­na AB, ti­di­ga­re Sol­na press­gju­te­ri, läg­ger ner verk­sam­he­ten ef­ter 50 år i Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.