V

Viivasbydirekt - - HÄLSA & SKÖNHET -

ar du en av dem som skaf­fa­de gym­kort ef­ter ju­len men ald­rig hit­ta­de mo­ti­va­tio­nen? Vill du kom­ma i form till som­ma­ren? El­ler helt en­kelt ba­ra bli li­te pig­ga­re? An­led­ning­ar­na till att vil­ja bli star­ka­re och smi­di­ga­re är många, men ibland kan det kän­nas som att ti­den och or­ken in­te rik­tigt räc­ker till. Ge­nom att smy­ga in trä­ning­en un­der da­gen kan du kom­ma en bra bit på vä­gen. Eri­ka Lin­dén Jans­son Upp­täck din om­giv­ning. Ta bi­len till en skog du ald­rig har ut­fors­kat, ta tå­get till en strand­rem­sa el­ler pro­me­ne­ra en lång­pro­me­nad till en del av din stad där du ald­rig har va­rit och ta se­dan bus­sen hem. Träd­gårds­ar­be­te är bland det mest ef­fek­ti­va fett­för­brän­nings-hus­hålls­ar­be­tet som finns. Ta or­dent­li­ga gräv­tag, rus­ka och krat­ta. Li­te mo­tion blir det om du by­ter ut fi­kat mot en pro­me­nad, går Po­ké­mon­pro­me­na­der och skaf­far ett höj- och sänk­bart skriv­bord. Har du ett höj- och sänk­bart skriv­bord på job­bet? För­sök att stå upp så myc­ket som möj­ligt. När du sit­ter ner be­las­tar du rygg­dis­kar­na, vil­ket kan or­sa­ka stel­het. Att stå upp och job­ba fö­re­byg­ger dess­utom en rad oli­ka sjuk­do­mar, som hjärt-kärl­sjuk­do­mar och de­pres­sion. Att tvät­ta föns­ter är ett per­fekt ex­em­pel på hur man kan för­e­na nyt­ta med nö­je. För­u­tom att ar­mar och ax­lar får sig ett pass så får ock­så be­nen job­ba, spe­ci­ellt om du be­hö­ver kli­va upp och ned på en stol. Att gå tio mi­nu­ter ef­ter att du har ätit lunch gör dig in­te ba­ra pig­ga­re, det ger ock­så hjär­nan en väl­be­hövd om­start. För­sök att tän­ka på an­nat än jobb och ansvar, som vad du vill la­ga för mid­dag el­ler vad du ska hit­ta på till hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.